Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

11:45, 24/06/2024

Ngày 24/6, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị (LLCT) gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Nam Định hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học.
Quang cảnh Hội thảo khoa học.

Đề dẫn Hội thảo khẳng định: Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhất quán lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch không ngừng chống phá nhà nước, xuyên tạc tư tưởng, đường lối của Đảng. Do vậy, việc đổi mới công tác giảng dạy LLCT gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cần lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung chương trình, tài liệu học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường đảm nhiệm; tăng cường kết hợp giảng dạy lý luận với giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…”

Thời gian qua, trong quá trình giảng LLCT, các giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với nội dung, chương trình các bài giảng, phù hợp đối tượng người học và đã có những kết quả tốt. Qua đó, giúp người học nhận thức đúng đắn những nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy khoa học, có phương pháp làm việc biện chứng; có phương thức lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,... phù hợp với quy luật khách quan; có khả năng vận dụng những tri thức đó vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham luận làm rõ các nội dung, như: "Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay" của TS. Hoàng Đình Trung, TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; "Những vấn đề đặt ra trong nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của PGS, TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại tỉnh Nam Định hiện nay" của đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; "Thực trạng quán triệt, học tập nghị quyết tại thành phố Nam Định" của đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Nam Định; "Những vấn đề đặt ra trong nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng đội ngũ giảng viên" của Ths. Cao Thị Hà, Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật-Trường Chính trị Trường Chinh…

Các tham luận tại Hội thảo đã phân tích thực trạng, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình giảng dạy LLCT gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời đưa ra các giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh./.

Tin, ảnh: Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com