Hội nghị chuyên đề "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

14:11, 21/05/2024

Ngày 21-5, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tổ chức hội nghị chuyên đề "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tham dự hội nghị có hơn 350 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành VH, TT và DL tỉnh. Lãnh đạo Sở VH, TT và DL; các huyện, thành phố Nam Định; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Nam Định tới dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PSG.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt 3 nội dung: Cơ sở lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Thực trạng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới; Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người đối với mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội; đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Việc hoàn thiện, bổ sung hệ thống lý luận về phát triển văn hóa và xây dựng con người là một thành tựu quan trọng trong quá trình lãnh đạo đất nước của Đảng ta trong công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Quan trọng hơn nữa, sự đổi mới trong tư duy nhận thức đã tạo động lực cho sự đổi mới, tư duy, hành động trong phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đến nay. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khơi dậy khát vọng vươn lên. Phải bảo đảm quyền hưởng thụ, tự do sáng tạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của mỗi người dân và cộng đồng. Phát triển vì con người, tạo điều kiện cho mọi người, nhất là trẻ em, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư hòa nhập, tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Với mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nghị đề ra các giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33 như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Hội nghị chuyên đề "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của Nghị quyết; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, văn nghệ; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Tin, ảnh: Khánh DũngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com