Tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề

18:07, 06/02/2023

Tỉnh ta có nhiều làng nghề, tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại một số làng nghề vẫn còn hạn chế. Để khắc phục và thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về BVMT làng nghề, ngày 3-2-2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 61/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác BVMT tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tập trung chấn chỉnh hoạt động sản xuất và công tác BVMT tại các làng nghề. Khẩn trương lập và trình UBND huyện phê duyệt phương án BVMT làng nghề, làm căn cứ để triển khai các hoạt động BVMT làng nghề; chỉ đạo việc thành lập và hướng dẫn hoạt động của tổ chức tự quản về BVMT làng nghề; có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất trong làng nghề. Rà soát, đưa vào kế hoạch chuyển đổi ngành nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi khu dân cư đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không được khuyến khích phát triển và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài. Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, bố trí phân bổ quỹ đất phù hợp với quy hoạch của địa phương để xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư...

Các sở, ngành, các đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT làng nghề. Hướng dẫn các địa phương, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực hiện quy định trách nhiệm về BVMT làng nghề; tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy phát triển các nghề truyền thống. Rà soát, tổng hợp, công bố danh sách các nghề, làng nghề được khuyến khích phát triển và làng nghề gây ô nhiễm môi trường; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển, di dời ra khỏi làng nghề.

Tham mưu cơ chế chính sách, phân bổ hợp lý các nguồn vốn cho xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật BVMT các làng nghề, nhất là các làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, phòng chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT tại các làng nghề. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành về BVMT nói chung và BVMT làng nghề nói riêng./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com