Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

08:24, 11/06/2024

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương phải thực hiện giải quyết các TTHC về đất đai theo đúng quy định pháp luật; chú trọng rà soát, cắt giảm các TTHC, quy trình giải quyết TTHC rườm rà, không đúng quy định gây cản trở khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý. Tỉnh cũng thúc đẩy việc triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai trong giải quyết TTHC đảm bảo hồ sơ giải quyết TTHC theo hướng đồng bộ, luân chuyển, lưu trữ thông suốt từ cấp xã, huyện, tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt yêu cầu ngành TN và MT phải nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến đất đai của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để doanh nghiệp, người dân ngày càng thuận lợi hơn khi thực hiện TTHC về đất đai...

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, Sở TN và MT đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện: Đề án 06 ngày 6/1/2022 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao số hoá hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hoá; Kế hoạch chuyển đổi số của Sở. Triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai để làm giàu dữ liệu và đảm bảo thời gian đúng quy định, kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công, cơ quan thuế, đảm bảo đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công và hồ sơ giấy khi thực hiện TTHC. Đã đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến. Trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC dù phải thực hiện với số lượng hồ sơ rất lớn (tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, Sở đã tiếp nhận khoảng 50 nghìn TTHC liên quan đến đất đai), hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) đã cơ bản đảm bảo trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc giải quyết các TTHC về đất đai vẫn còn một số bất cập: Một số đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ (là đơn vị trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp) không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây bức xúc trong một số người dân khi đi làm TTHC về đất đai; còn người dân phản ánh về tình trạng chậm trả kết quả hồ sơ giấy giải quyết TTHC…

UBND tỉnh cũng liên tục có các văn bản chỉ đạo Sở TN và MT, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ. Mới đây, Sở TN và MT đã tổ chức làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 9 huyện, thành phố Nam Định. Qua đó đã nắm bắt sâu rõ về thực trạng hoạt động, việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị. Sở TN và MT cũng đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khắc phục, xử lý các vướng mắc, bất cập, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm công tác giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Sở TN và MT yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố phải rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của đơn vị, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ; trong tháng 6/2024 phải báo cáo về Văn phòng ĐKĐĐ tổng hợp, báo cáo Sở. Quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với viên chức, người lao động của đơn vị; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Rà soát, bổ sung và phân công cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp huyện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ trực tại bộ phận một cửa. Yêu cầu cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” phải có thái độ thân thiện, lịch sự trong giao tiếp, tập trung, kiên trì lắng nghe ý kiến; lời nói hướng dẫn, giải thích tận tình, rõ ràng. Xử lý nghiêm các viên chức, người lao động có tinh thần, thái độ chưa đúng mực, gây phiền hà, khó khăn cho công dân; đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân gây ảnh hưởng xấu đến Chi nhánh. Đảm bảo 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc giải quyết các TTHC về đất đai trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai có kết nối, liên thông với Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ quan thuế; nghiêm cấm việc chậm giải quyết hồ sơ của công dân. Tăng cường công tác phối hợp với Phòng TN và MT, các phòng, ban có liên quan của huyện, cơ quan thuế và các xã, phường, thị trấn có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh.

Sở TN và MT cũng yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Văn phòng; hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC; tham mưu văn bản của Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, đặc biệt là thực hiện các TTHC để thống nhất chung cho các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ khi triển khai công việc; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Thường xuyên tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, các buổi trao đổi giữa các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố hoặc với các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo địa bàn đã được phân công, Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, tăng cường theo dõi, bám sát địa bàn để đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động của các Chi nhánh phụ trách nhằm nắm bắt kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân...

Để hạn chế các vi phạm tiềm ẩn phát sinh trong công tác giải quyết TTHC về đất đai, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thời gian tới Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với việc giải quyết TTHC tại các đơn vị thực hiện các TTHC các cấp, đặc biệt là Văn phòng ĐKĐĐ các cấp. UBND các huyện, thành phố cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng TN và MT, UBND các xã, thị trấn quán triệt đạo đức, công vụ tới từng đơn vị, cán bộ địa chính công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã. Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời gian giải quyết TTHC về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ, tập trung vào cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra, đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân.

Bài và ảnh: Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com