Kế hoạch tuyển dụng lại công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư

06:11, 17/11/2020

LTS: Ngày 13-11-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về việc tuyển dụng lại công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Nội dung như sau:

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng lại công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 "quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức"; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về "tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức"; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về "sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập" của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 "quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ"; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 về "sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập" của Bộ Nội vụ; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về "một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội";

Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị”; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng lại công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng lại công chức, viên chức thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng lại công chức, viên chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; nghị định của Chính phủ; quy chế, nội quy về tuyển dụng công chức, viên chức ban hành kèm theo các thông tư của Bộ Nội vụ; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định của tỉnh.

Tổ chức tuyển dụng lại công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN LẠI

1. Đối tượng dự tuyển lại: Công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển (các trường hợp được các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng từ ngày 12/3/2003 đến ngày 28/12/2017 hoặc được cơ quan Nhà nước tuyển dụng từ ngày 02/12/1998 đến ngày 28/12/2017, nhưng chưa thi tuyển).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển lại

a) Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển lại theo quy định của Kế hoạch này.

b) Được người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét 5 năm gần nhất, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt.

c) Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG LẠI

1. Thi tuyển: Đối với các trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển.

2. Xét tuyển (không qua thi tuyển): Đối với các trường hợp đã được xét tuyển từ viên chức sang công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG LẠI

1. Việc thi tuyển lại công chức, viên chức được thực hiện 02 vòng thi theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

 1.1. Vòng 1: Thực hiện thi trắc nghiệm trên giấy, nội dung thi gồm 3 phần.

a) Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về ngành, lĩnh vực, chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức. Thời gian thi: 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ, gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc ở trình độ B (trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) đối với ngạch chuyên viên và tương đương; ở trình độ A (trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) đối với ngạch cán sự. Thời gian thi: 30 phút.

Miễn phần thi môn Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Phần III: Tin học, gồm 30 câu hỏi ở trình độ A (trình độ tương đương trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự. Thời gian thi: 30 phút.

Đối với vị trí tuyển dụng lại yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển lại không phải tham gia phần này. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. 

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học (trừ trường hợp phần thi được miễn thi theo quy định) thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ chuyên ngành.

b) Hình thức: Thi viết

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian: 180 phút.

2. Xét tuyển lại: Được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí xét tuyển lại, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Người được tuyển dụng lại phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi, điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 mục V của Kế hoạch này.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG LẠI

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng lại, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Kế hoạch này).

- Sơ yếu lý lịch của người dự tuyển (theo Mẫu 2C-TCTW), được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (có ảnh, đóng dấu giáp lai).

- Bản nhận xét, đánh giá trong 5 năm gần nhất của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của người dự tuyển theo yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng lại, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao quyết định tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển lại.

- Các văn bằng chứng nhận để được xét miễn thi môn tin học, ngoại ngữ (nếu là đối tượng được xét miễn thi).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định (qua Phòng Tổ chức - cán bộ).

Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở Tỉnh ủy, 55 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định.

3. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

Sau khi có thông báo danh sách người dự kiến trúng tuyển lại, người dự kiến trúng tuyển lại phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng lại để hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển dụng lại.

Trường hợp người dự kiến trúng tuyển lại không hoàn thiện đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lại hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển lại hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người dự kiến trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển lại.

VI. TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG LẠI

1. Ban hành Kế hoạch tuyển dụng lại công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư gửi đến các địa phương, cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức phải thi tuyển dụng lại.

2. Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 25/11/2020: Nộp, nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển lại.

- Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 23/11/2020: Người đăng ký dự tuyển lại trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc tỉnh hoặc bộ phận làm công tác tổ chức - cán bộ của cơ quan, đơn vị.

- Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 25/11/2020: Ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc tỉnh hoặc bộ phận làm công tác tổ chức - cán bộ của cơ quan, đơn vị nộp lại hồ sơ đăng ký dự tuyển, danh sách đăng ký dự tuyển lại cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - cán bộ), để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng.

3. Thông báo danh mục, tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển lại.

4. Thời gian và địa điểm hướng dẫn ôn tập (nếu có): Do Hội đồng tuyển dụng lại công chức, viên chức thông báo sau.

5. Thời gian và địa điểm thi vòng 1: Ngày thi được tổ chức trước ngày 12/12/2020; ngày thi chính thức và địa điểm thi, do Hội đồng tuyển dụng  thông báo sau.

6. Thời gian và địa điểm thi vòng 2: Ngày thi được tổ chức trước ngày 27/12/2020; ngày thi chính thức và địa điểm thi, do Hội đồng tuyển dụng  thông báo sau.

7. Thời gian xét tuyển lại: Hoàn thành trước ngày 25/12/2020.

8. Quy chế và Nội quy thi: Thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ).

VII. KINH PHÍ KỲ THI TUYỂN

1. Kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển: do ngân sách nhà nước cấp.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Hội đồng tuyển dụng xây dựng kế hoạch chi phí tuyển dụng lại công chức, viên chức và thực hiện việc chi đúng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

a) Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng lại công chức, viên chức của tỉnh (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) và Ban giám sát kỳ thi; trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập các ban, tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

b) Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng; tham mưu Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện thi tuyển dụng lại công chức, viên chức theo đúng kế hoạch.

c) Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tham mưu tổ chức tốt kỳ thi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

d) Tổng hợp kết quả thi tuyển, xét tuyển để Hội đồng tuyển dụng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, công nhận kết quả kỳ thi.

đ) Thông báo kết quả thi cho thí sinh và thông báo kết quả tuyển dụng sau khi Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, công nhận kết quả thi.

e) Giải quyết và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi tuyển theo thẩm quyền.

2. Các địa phương, cơ quan, đơn vị: 

a) Chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch và các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng lại công chức, viên chức đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc: Kế hoạch này và các thông báo tuyển dụng theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

b) Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi tuyển dụng lại; phân công bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách kèm theo hồ sơ những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

c) Phối hợp giải quyết và tham mưu giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo  (nếu có) về công tác thi tuyển theo thẩm quyền.

3. Văn phòng Tỉnh ủy: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các điều kiện về công nghệ thông tin, phương tiện để Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

4. Báo Nam Định: Đăng tải công khai Kế hoạch này và thông báo các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

5. Công an tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tuyển.

Để kỳ thi tuyển dụng lại công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, chất lượng, đúng quy định và đạt kết quả tốt; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng của tỉnh (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com