Đồng chí Trường Chinh với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (kỳ 2)

05:05, 12/05/2022

(Tiếp theo)

TS. Đinh Thị Mai
TS. Đinh Nguyễn  An

Đồng chí Trường Chinh - Người có công lao, đóng góp to lớn vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II được Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là: đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Nhận thức nhiệm vụ lớn lao đó, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã nỗ lực tập trung công sức, trí tuệ chuẩn bị tốt các công việc của Đại hội, nhất là đối với việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội.

 Đồng chí Trường Chinh đọc báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II,2/1951 (Ảnh tư liệu BTLSQG)
Đồng chí Trường Chinh đọc báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II,2/1951 (Ảnh tư liệu BTLSQG)

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương mở rộng diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948, Tổng Bí thư Trường Chinh đã cho ý kiến về những công việc cần chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II để tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục hoàn chỉnh đường lối kháng chiến đến thắng lợi. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Trường Chinh đã bắt tay vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 8-8-1948, Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ năm được triệu tập. Tại Hội nghị này, khi đề cập tới việc chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Trường Chinh giải thích: "Từ năm 1935, Đảng ta chưa họp Đại hội, những cơ quan chấp hành của Đảng phần nhiều tổ chức theo lối chỉ định. Và hiện nay có nhiều vấn đề nội bộ chỉ có Đại hội mới có quyền quyết nghị... đến lúc phải dân chủ hóa bộ máy lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới", bằng cuộc đại hội Đảng. Theo tinh thần đó, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng Trung ương Đảng xúc tiến những công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng. Công việc trọng tâm mà Tổng Bí thư Trường Chinh phải dồn công sức và trí tuệ, đó là việc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội. Trong thư gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 9-1950, khi Người đang ở ngoài mặt trận, Tổng Bí thư Trường Chinh đã báo cáo về công việc mà đồng chí cùng Trung ương Đảng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Đồng chí viết: "Hội nghị cán bộ lần thứ bảy đã nhận việc đổi tên Đảng. Sau khi thảo luận đổi tên Đảng, thì thảo luận những điểm chính trong Chính cương... Tôi chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Trọng tâm công tác của tôi từ nay đến Đại hội là chuẩn bị văn kiện...". Ngày 25-10-1950, đồng chí chủ trì họp Hội nghị Thường vụ Trung ương bàn về công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Đồng chí đã dự kiến số lượng đại biểu dự Hội nghị, đề nghị số lượng ủy viên Trung ương (chính thức, dự khuyết) để Thường vụ cho ý kiến. Càng gần đến ngày Đại hội Đảng, nhiều công việc hệ trọng của Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh đã phải tập trung trí tuệ và công sức để giải quyết.

Giữa tháng 1-1951, kế hoạch tổ chức Đại hội do đồng chí Trường Chinh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua. Người đã nhấn mạnh, Đại hội II của Đảng là đại hội kháng chiến, vì vậy nhiệm vụ của Đại hội II là đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Người yêu cầu Đại hội trù bị, các đại biểu cần phải nghiên cứu kỹ văn kiện, tập trung thảo luận vào hai vấn đề trên. Đầu năm 1951, công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng càng được tiến hành gấp rút. Ngày 18-1-1951, Đại hội họp phiên trù bị. Đồng chí Trường Chinh và đồng chí Hoàng Quốc Việt đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận những vấn đề chính, báo cáo cần tập trung phân tích sự cần thiết thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt làm một.

Trước khi Đại hội chính thức diễn ra, ngày 1-2-1951, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp lần cuối cùng để rà soát tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

 (còn nữa)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com