Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

08:08, 01/08/2022

Năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong “đi trước mở đường”, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ban Tổ chức hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 trao giải cho các thí sinh đoạt giải.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ban Tổ chức hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 trao giải cho các thí sinh đoạt giải.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Toàn ngành đã tiếp tục triển khai hiệu quả những phương thức mới, cách làm hay trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khóa XIII). Tham mưu cấp ủy kịp thời tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương đầu tiên được tỉnh tổ chức với quy mô lớn kết nối tới 221 điểm cầu và trên 18 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự, được cán bộ, đảng viên trong tỉnh đánh giá cao.

Song song với công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt trên cơ sở chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo Bác trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng nội dung và tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đây là một chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tập trung toàn lực để phát triển kinh tế - xã hội sau sự bùng phát của dịch COVID-19 và thu hút triển khai nhiều dự án, công trình lớn có ý nghĩa quan trọng. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2022 với tổng số 289 điểm cầu, 31.345 cán bộ, đảng viên tham dự. 

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026 với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, các ngành trong khối an ninh tư tưởng, khối khoa giáo. Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh trong việc phối hợp giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế; việc thu hút đầu tư các dự án, nâng cao ý thức người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai ngày càng bài bản, tích cực, đi vào chiều sâu. Ngành Tuyên giáo đã chủ động làm trung tâm, đầu mối xây dựng, mở rộng kết nối các lực lượng đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. Đến nay lực lượng trực tiếp tham gia công tác đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội là 1.537 đồng chí với 44 trang, nhóm, tài khoản Facebook với trên 400 nghìn thành viên, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc trên không gian mạng. 

Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị được chú trọng cả về mặt khoa học và tính thực tiễn. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, được cán bộ, đảng viên tích cực đón nhận. Tháng 6-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các trung tâm chính trị cấp huyện. Thông qua hội thi đã góp phần đánh giá chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, từ đó có cơ sở để định hướng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn.

Xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, ngành Tuyên giáo luôn luôn chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh gồm 783 đồng chí, được đào tạo cơ bản, bảo đảm về số lượng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Ban Tuyên giáo các cấp đã quan tâm, cử nhiều lượt cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị do Trung ương và tỉnh tổ chức. 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, với gần 1.000 lượt cán bộ tham gia.

Với sự chủ động, nỗ lực, ngành Tuyên giáo tỉnh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, với truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, bám sát thực tiễn, chủ động sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; Tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa giáo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com