Tạo chuyển biến trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:02, 04/02/2021

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Nam Định tiếp tục thực hiện nhiều dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến đường trục trung tâm phía nam, khu đô thị nam sông Đào nên số lượng người dân gửi đơn yêu cầu, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo (KNTC) tăng so với trước đây; nội dung chủ yếu liên quan đến công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai. Để kịp thời giải quyết đơn thư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, thành phố Nam Định đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC nên đã hạn chế được đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định trao đổi nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định trao đổi nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC, phòng chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân. UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, phường, xã tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; chỉ đạo Thanh tra thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KNTC, qua đó kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Thành phố cũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời yêu cầu các phòng chức năng, các phường, xã thực hiện thường xuyên công tác báo cáo, tổng hợp. Việc phối hợp trong quản lý Nhà nước về KNTC giữa các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương được đẩy mạnh như: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên tất cả các mặt công tác gồm: thể chế hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giải quyết KNTC. Vì vậy các cơ quan chức năng, các địa phương đã kịp thời cung cấp các số liệu về công tác giải quyết KNTC, phản ánh tình hình, những kiến nghị của nhân dân để thành phố đề ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, trong quá trình xác minh giải quyết vụ việc KNTC, UBND các phường, xã đã tuân thủ trình tự, thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn được giao giải quyết đơn đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết đơn khách quan, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi của công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, UBND thành phố phân công cụ thể trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị liên quan. Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo xử lý hàng tuần về công tác giải quyết KNTC, thành lập tổ công tác xác minh vụ việc thận trọng, khách quan. Trong quá trình giải quyết, UBND thành phố thường xuyên báo cáo Thành ủy và xin ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thống nhất phương án giải quyết, phối hợp với Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC. Các vụ việc giải quyết ở các xã, phường có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và sự phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể, nhất là công tác giải quyết ở cơ sở nên không để phát sinh “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 920 phiên với 249 lượt người, có 14 đoàn đông người. Trong đó, thành phố đã tổ chức tiếp 20 phiên với 109 lượt người; các phường, xã tiếp 900 phiên với 140 lượt người. Tiếp nhận 573 đơn, trong đó có 85 đơn trùng lắp, 488 đơn phát sinh, 425 đơn thuộc thẩm quyền, 63 đơn không thuộc thẩm quyền. Qua phân loại 425 đơn thuộc thẩm quyền, có 410 đơn kiến nghị, đề nghị, 12 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, GPMB, quản lý trật tự xây dựng, chế độ chính sách, công tác cán bộ… Toàn thành phố đã có chỉ đạo, giải quyết 399/425 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 94%. Thường trực UBND thành phố đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn giải quyết 285/285 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%; các phường, xã giải quyết 114/140 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,4%, còn lại 26 đơn đang giải quyết.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, thời gian tới thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, đề nghị. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền. Chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đề cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, đề nghị. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đối với các trường hợp lợi dụng KNTC, kích động, gây rối, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật; tiếp tục rà soát, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo môi  trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh KNTC./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com