Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động

08:03, 20/03/2019

Những năm qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thi cắm hoa nghệ thuật trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thi cắm hoa nghệ thuật trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn các ngành và các Công đoàn cơ sở trực thuộc bám sát nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; gắn phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nội dung của phong trào nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn như: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 07 ngày 9-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”... Các cấp Công đoàn đã tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật cho công nhân lao động; xây dựng hình ảnh người công nhân lao động mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ. Hiện nay, các thiết chế văn hóa như: nhà thi đấu đa năng, sân bãi luyện tập thể thao, phòng đọc sách, báo, thư viện, phòng truyền thống, tủ sách pháp luật... được sửa chữa, xây mới đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi, giải trí cho người lao động. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng sân thi đấu, nhà thi đấu, các trang thiết bị phục vụ các nhu cầu văn hóa của công nhân lao động. Từ đó các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên hơn với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và đời sống văn hóa, xây dựng môi trường làm việc văn minh, giáo dục nếp sống văn hóa cũng được quan tâm. Đối với khối doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, trong đó tập trung vào các nội dung: xây dựng nếp sống văn minh, kỷ luật làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, công nhân lao động lành nghề, có nếp sống văn hóa và tác phong công nghiệp; xây dựng, giữ vững thương hiệu, sản phẩm; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn… Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát triển các câu lạc bộ sở thích, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Định kỳ hàng năm, các giải thể thao, liên hoan văn nghệ quần chúng được các cấp Công đoàn duy trì có hiệu quả. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần; thực hiện tốt phong trào rèn luyện sức khoẻ phục vụ lao động sản xuất. Đặc biệt, thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017-2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào thi đua của CNVCLĐ do Công đoàn phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ CNVCLĐ, phát triển phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ. Hàng năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Tháng công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam… Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai thực hiện phong trào; gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, môi trường làm việc không khói thuốc”; “An toàn về an ninh trật tự”, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã lựa chọn những nội dung đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa phù hợp với đặc điểm, đặc trưng ngành nghề của đơn vị. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết các cơ quan, đơn vị và gia đình cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của địa phương, của dân tộc. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, việc ứng xử đối với nhân dân và đồng nghiệp đã được nâng lên rõ rệt; việc đầu tư xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã được chú trọng. Từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com