Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

06:10, 03/10/2022

Ban TVTU vừa ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU nhằm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh gồm: thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với báo chí; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, truyền thông. Bên cạnh đó, các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy; bố trí nguồn lực, tạo cơ chế phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí…

Ban TVTU yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ban TVTU. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh theo các nội dung trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Các cơ quan chủ quản báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản bản tin, trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên bằng các hình thức phù hợp. Trên cơ sở các nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com