Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

07:04, 20/04/2022

Ngày 19-4-2022, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Báo Nam Định xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 27-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức Hội Khuyến học tiếp tục được củng cố và phát triển; đến nay, toàn tỉnh đã có 275 Hội với 5.377 chi hội và 6.050 Ban khuyến học, số hội viên bằng khoảng 36,8% dân số toàn tỉnh. Hội Khuyến học đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động các lực lượng xã hội đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh luôn duy trì vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc.

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn một số hạn chế: Phong trào học tập chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị cấp cơ sở về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đầy đủ. Việc quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội Khuyến học hoạt động của chính quyền ở một số nơi còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp đa số tuổi cao, sức khỏe hạn chế.

Đại dịch COVID-19 hơn hai năm qua ảnh hưởng đến phong trào học tập.

Để phát huy những kết quả đã đạt được; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh có liên quan. Xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp giai đoạn 2021-2030; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Khuyến học hoạt động theo quy định của Nhà nước.

3. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trường Chính trị Trường Chinh và trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Phối hợp các lực lượng xã hội, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tích cực hơn nữa vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

4. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trong việc không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đó là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện... và trong lực lượng vũ trang.

5. Tiếp tục củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh. Phát triển Hội Khuyến học ở các cộng đồng dân cư; phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện... và trong lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng khắp trong tỉnh, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập... với việc công nhận các mô hình văn hóa, các danh hiệu thi đua.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com