Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

07:10, 14/10/2021

Ngày 7-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-UBND chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thời gian qua công tác CCHC của tỉnh đã có chuyển biến tích cực song chưa đạt yêu cầu đề ra. Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 đồng bộ và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16-7-2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 28-9-2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29-9-2021 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và phấn đấu hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân và tổ chức. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung, lĩnh vực cụ thể trong công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC với công tác đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, xác định nhiệm vụ cụ thể, xây dựng các kế hoạch hàng năm và giai đoạn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ CCHC kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com