Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định

10:06, 24/06/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, khí thế của ngày hội toàn dân tham gia xây dựng nhà nước, xây dựng chính quyền; đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; cơ bản bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện, thành phố và đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn theo quy định gồm những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước và chính quyền địa phương. Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. Tỷ lệ cử tri đi bầu

1. Tổng số cử tri toàn tỉnh: 1.449.953 cử tri.

2. Số lượng và tỷ lệ cử tri trung bình đi bầu của 04 cấp: 1.438.258 cử tri; đạt 99,19%.

II. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh

1. Số người ứng cử là 14 người.

2. Số người trúng cử là 08 người. Trong đó:

- Đại biểu nữ: 04 đại biểu, tỷ lệ 50%;

- Đại biểu trẻ tuổi: 02 đại biểu, tỷ lệ 25%;

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 01 đại biểu, tỷ lệ 12,5%;

- Đại biểu tái cử: 01 đại biểu, tỷ lệ 12,5%;

- Đại biểu tôn giáo: 01 đại biểu, tỷ lệ 12,5%;

- Đại biểu tự ứng cử: 01 đại biểu, tỷ lệ 12,5%;

- Trình độ chuyên môn: Đại học 5 đại biểu, tỷ lệ 62,5%; sau đại học 3 đại biểu, tỷ lệ 37,5%;

- Trình độ chính trị: Cao cấp, cử nhân 07 đại biểu, tỷ lệ 87,5%.

III. Kết quả bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

1. Số người ứng cử là 104 người.

2. Số người trúng cử là 61 người. Trong đó:

- Đại biểu nữ: 15 đại biểu, tỷ lệ 24,59%;

- Đại biểu trẻ tuổi: 04 đại biểu, tỷ lệ 6,56%;

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 04 đại biểu, tỷ lệ 6,56%;

- Đại biểu tái cử: 36 đại biểu, tỷ lệ 59,02%;

- Đại biểu tôn giáo: 02 đại biểu, tỷ lệ 0,03%;

- Trình độ chuyên môn: Dưới đại học: tỷ lệ 3,28%; đại học: tỷ lệ 37,7%; sau đại học: tỷ lệ 59,02%;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: tỷ lệ 4,92%; cao cấp và cử nhân: tỷ lệ 83,61%.

IV. Kết quả bầu cử HĐND huyện, thành phố

1. Số người ứng cử là 586 người.

2. Số người trúng cử là 350 người, thiếu 01 đại biểu. Trong đó:

- Đại biểu nữ: 90 đại biểu, tỷ lệ 25,71%;

- Đại biểu trẻ tuổi: 71 đại biểu, tỷ lệ 20,29%;

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 25 đại biểu, tỷ lệ 7,14%;

- Đại biểu tái cử: 195 đại biểu, tỷ lệ 55,71%;

- Đại biểu tôn giáo: 26 đại biểu, tỷ lệ 7,43%;

- Trình độ chuyên môn: Dưới đại học: tỷ lệ 7,14%; đại học: tỷ lệ 59,43%; sau đại học: tỷ lệ 33,43%;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: tỷ lệ 21,71%; cao cấp và cử nhân: tỷ lệ 69,14%.

V. Kết quả bầu cử HĐND xã, phường, thị trấn

1. Số người ứng cử là 9.615 người.

2. Số người trúng cử là 5.566 người, thiếu 137 đại biểu. Trong đó:

- Đại biểu nữ: 1.399 đại biểu, tỷ lệ 25,13%;

- Đại biểu dân tộc thiểu số: 02 đại biểu, tỷ lệ 0,04%;

- Đại biểu trẻ tuổi: 1.420 đại biểu, tỷ lệ 25,51%;

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 1.030 đại biểu, tỷ lệ 18,5%;

- Đại biểu tái cử: 3.142 đại biểu, tỷ lệ 56,45%;

- Đại biểu tôn giáo: 731 đại biểu, tỷ lệ 13,13%;

- Đại biểu tự ứng cử: 01 đại biểu, tỷ lệ 0,02%;

- Trình độ chuyên môn: Dưới đại học: tỷ lệ 56,76%; đại học: tỷ lệ 42,67%; sau đại học: tỷ lệ 0,57%;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: tỷ lệ 52,53%; cao cấp và cử nhân: tỷ lệ 1,4%.

3. Bầu cử thêm:

Có 18 đơn vị bầu cử cấp xã phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã vào ngày 06/6/2021 và đã bầu thêm được 14 đại biểu.

VI. Công tác tuyên truyền sau bầu cử

Đề nghị các địa phương bám sát Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 17/02/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền kết quả và thành công của cuộc bầu cử. Làm rõ kết quả tích cực của cuộc bầu cử, thể hiện trong các số liệu trúng cử, cơ cấu đại biểu, trình độ đại biểu... để khẳng định sự sáng suốt lựa chọn của nhân dân.

2. Tiếp tục khẳng định đây là sự kiện chính trị đã góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống chính trị; bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao ý thức và trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Khẳng định thành công của cuộc bầu cử là sự khởi đầu thuận lợi cho nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử các cấp; có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Tiếp tục đấu tranh với những luận điệu công kích, xuyên tạc kết quả bầu cử, gây tác động xấu đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân của các thế lực thù địch.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com