Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"

07:06, 10/06/2021

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021), sáng 10-6, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại hội nghị, BCH Hội Nhà báo tỉnh đã quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW và các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết trong đó: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, quản lý báo chí trong tỉnh, các cấp Hội Nhà báo tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của người làm báo trong tỉnh, nhất là cán bộ, phóng viên là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thuộc Hội Nhà báo tỉnh về hoạt động báo chí; xác định người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ những người làm báo trong tỉnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; có cơ chế, chính sách để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh; gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hội viên và đội ngũ người làm báo, người làm công tác Hội chuyên trách trong tỉnh. Chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và người làm báo, góp phần động viên, khích lệ người làm báo tích cực hoạt động và đóng góp vào phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong điều kiện thực hiện các quy định về phòng chống dịch dịch COVID-19, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh giao Ban thư ký các chi hội Nhà báo cơ sở chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể báo cáo lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW tới toàn thể cán bộ, hội viên trong chi hội, đồng thời đề nghị Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí./.

Hồng MinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com