Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

06:04, 13/04/2021

Vừa qua, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với tất cả các bộ, ngành, địa phương nhằm đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030. Báo cáo của Chính phủ cho biết, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thành công của chương trình CCHC Nhà nước có sự đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Để thực hiện thắng lợi công tác CCHC giai đoạn 2021-2030, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ CCHC, lập pháp và tư pháp; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp Nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn Nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020), kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực: đầu tư; đất đai, xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu... Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ số CCHC và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án CCHC do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch nhấn mạnh đến việc thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, tình hình triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các bộ, ngành, địa phương, các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương, các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

Để công tác thông tin tuyên truyền được đa dạng phong phú cần thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương, phát hành bản tin điện tử CCHC của Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng. Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một trong những điểm mới của công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC là đưa nội dung CCHC phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật, đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả CCHC phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Các cơ quan thông tin, truyền thông, các tổ chức đoàn thể để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về CCHC; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về CCHC, ký kết các Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về CCHC giữa Bộ Nội vụ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam./.

Theo baotintuc.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com