Thành phố Nam Định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 Cục Thuế tỉnh

06:08, 09/08/2020

Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Nam Định vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 172 cán bộ, đảng viên (đối tượng 4) ở Cục Thuế tỉnh. 

Trong thời gian học tập, cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh được học tập nghiên cứu các chuyên đề về: Phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình”; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự...

Thông qua công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở từ đó làm cơ sở cho việc vận dụng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao./.

Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com