Quan tâm công tác cán bộ là chăm lo "cái gốc" cho Đảng
Cập nhật lúc21:10, Thứ Năm, 27/01/2022 (GMT+7)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Khắc ghi lời căn dặn của Người, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chăm lo “cái gốc” cho Đảng. 

I. Khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Qua các nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành đồng bộ các văn bản về công tác cán bộ như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định và Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030  Ảnh: Hoàng Tuấn

Đảng ủy thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy) rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo đó, công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nghiêm túc thực hiện theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Trong 5 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành 4 lớp bồi dưỡng cho hơn 400 cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp ủy các cấp đã cử đi đào tạo và đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho hơn 10.200 lượt cán bộ; toàn tỉnh đã mở được 66 lớp, với 5.246 học viên tham gia học tập cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành các quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh... 

Đặc biệt trong những năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau 4 năm triển khai đã thực hiện được 54 Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó khối đảng 7 đề án; khối chính quyền 47 đề án; tinh giản được 225 đầu mối cấp phòng; giảm 218 cấp trưởng, 62 cấp phó phòng; có 26 đơn vị chuyển sang tự chủ kinh phí; tiến hành giải thể 8 đơn vị...

II. Tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của tỉnh từng bước được nâng lên. Việc bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực, khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tăng cường, trong nhiệm kỳ qua các cấp ủy đã luân chuyển 385 lượt cán bộ. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy có ít nhất 1 cán bộ nữ; 10/10 huyện, thành phố có ít nhất 1 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thành ủy do cán bộ luân chuyển đến đảm nhận; 6/10 huyện, thành phố có bí thư không phải là người tại địa phương.

Việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng, đã góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong những năm qua, với rất nhiều thành tựu quan trọng. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. 

III. Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đặt ra những yêu cầu đối với công tác xây dụng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đó là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cán bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về công tác cán bộ ở địa phương để triển khai thực hiện phù hợp. Chú trọng việc chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể về quản lý đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung rà soát về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, gắn với vị trí việc làm để tiến hành đổi mới tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo hiệu quả, liên thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong từng khâu của công tác cán bộ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Thu Thủy

 

 

,
,
.
,
,
,
,