Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới: Kỳ III - Bài học kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa
18:44, 31/10/2023

Việc xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới (NTM) ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và người dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh phát triển theo hướng nhanh, bền vững.

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới -  Kỳ II: Xây dựng môi trường văn hóa phát triển toàn diện
18:57, 30/10/2023

Với định hướng phát triển hài hòa giữa văn hóa và kinh tế - xã hội, giữa nông thôn và thành thị, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chủ trương, chính sách nhằm xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, văn minh.

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới - Kỳ I: Những “điểm sáng” văn hóa nông thôn mới
17:39, 29/10/2023

Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng bắt đầu từ công tác quản lý đảng viên
19:57, 26/10/2023

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng thì công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên nhưng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: "Lấy dân làm gốc" trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Giao Tiến
18:20, 23/10/2023

Giao Tiến là xã đầu tiên của huyện Giao Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về sản xuất năm 2022. Sản xuất được tổ chức lại khoa học, phù hợp với kinh tế thị trường, đảm bảo hài hòa giữa sản xuất và tiêu thụ; nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực giữa nông nghiệp với công nghiệp, thương mại dịch vụ phát huy sự năng động của người dân và kinh tế địa phương. Giao Tiến là xã đầu tiên của

Báo Nam Định số 5776 (thứ 4, ngày 28-2-2024)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com