Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ huyện Xuân Trường
Cập nhật lúc08:27, Thứ Tư, 19/01/2022 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn xác định tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện đã đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Xã Xuân Hòa hôm nay.
Xã Xuân Hòa hôm nay.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường cho biết: “Đảng bộ huyện có gần 8.500 đảng viên sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở đảng, gồm 20 đảng bộ xã, thị trấn; 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, 44 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Những năm trước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số tổ chức cơ sở đảng trong huyện chưa được coi trọng đúng mức; chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ còn hình thức, cứng nhắc, chưa phát huy được đóng góp của cán bộ, đảng viên dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao. Còn hiện tượng e dè, nể nang trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số đảng bộ, chi bộ, nhất là đối với một số đảng viên trẻ ở các chi bộ thôn, xóm. Bên cạnh đó, do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch thông qua những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin bất hợp pháp và các trang mạng xã hội phần nào tác động tiêu cực tới tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) tập trung chỉ đạo  nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung của NQTW4 khóa XII vào trong các nghị quyết về phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND huyện đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và sử dụng công chức, viên chức. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ… Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Hàng năm thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. 

Thông qua việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện có chuyển biến rõ rệt. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã xây dựng và thực hiện có nề nếp quy chế làm việc; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng; bước đầu thực hiện có kết quả Quy định số 07-QĐ/HU của Ban TVHU về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ diện Ban TVHU quản lý, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định, sát thực tế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp 789 đảng viên mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được coi trọng. Trong đó, đã mở 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 679 học viên, 5 lớp sơ cấp chính trị cho 322 học viên, 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.424 quần chúng ưu tú, 10 lớp đảng viên mới cho 868 học viên và hàng trăm lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 14.873 lượt học viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy được thực hiện thường xuyên, kịp thời tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân để xử lý, thi hành kỷ luật Đảng. Ban TVHU đã kiểm tra 122 tổ chức Đảng và 141 đảng viên về thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 133 trường hợp, trong đó kỷ luật với hình thức khiển trách là 123 đảng viên, kỷ luật hình thức cảnh cáo là 10 đảng viên.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương, Ban TVHU Xuân Trường đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tích cực thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,