Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh
Cập nhật lúc08:07, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)

Xác định rõ nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thời gian qua, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trường Chinh đã khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cũng như xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính K65A1, Trường Chính trị Trường Chinh nghe báo cáo thực tế của địa phương.
Học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính K65A1, Trường Chính trị Trường Chinh nghe báo cáo thực tế của địa phương.

Đồng chí Lê Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh cho biết: “Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Những năm qua, trường bám sát mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng; có tư duy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao; phong cách và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; từng bước được trẻ hóa; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, Trường đã có những giải pháp thiết thực triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trường đã đổi mới nội dung, phương thức đào tạo từng bước khắc phục sự bị động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm theo hướng sát thực, khoa học, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn. 

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”; yêu cầu đội ngũ giảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành về nhiều mặt, bảo đảm tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận. Hiện nay, Đảng bộ trường có 52 đảng viên (trong đó có 1 đảng viên dự bị) đang sinh hoạt tại 5 chi bộ khoa, phòng. Về trình độ lý luận chính trị: 30 đồng chí có trình độ cao cấp (chiếm 57,7%), 8 đồng chí có trình độ trung cấp Lý luận chính trị (chiếm 15,4%). Về chuyên môn, 2 đồng chí có trình độ tiến sĩ (chiếm 3,8%), 29 đồng chí có trình độ thạc sĩ (chiếm 55,8%), 19 đồng chí có trình độ đại học (chiếm 36,5%). Đặc biệt, năm 2021, do ảnh hưởng phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết liệt chỉ đạo công tác chuyên môn, công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để kịp thời đổi mới phương thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến đối với tất cả các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giảng dạy trực tuyến; lãnh đạo, chỉ đạo các khoa chuyên môn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo quy định. Trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng soạn và thông qua giáo án, vận dụng nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung giáo án điện tử phục vụ giảng dạy trực tuyến các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường. Việc phân công bài giảng cho các giảng viên đảm bảo vừa phù hợp với chuyên ngành, năng lực, sở trường, vừa đảm bảo cho các giảng viên hoàn thành nghĩa vụ giờ giảng. 

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị Trường Chinh đặc biệt quan tâm tới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu của nhà trường và là tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các đoàn thể chính trị của các địa phương trong tỉnh. Trong năm 2021, Trường Chính trị Trường Chinh đã bảo vệ thành công một đề tài khoa học cấp tỉnh; tiến hành nghiệm thu 3 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; nghiệm thu 22 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở; tham gia và tổ chức 16 hội thảo khoa học các cấp; xuất bản 1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo; 3 nội san Thông tin lý luận và thực tiễn.

Việc mở rộng, đa dạng hóa các loại hình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đã đáp ứng nhu cầu cơ bản về số lượng, chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cán bộ ở cơ sở. Năm 2021, nhà trường đã giảng dạy và phục vụ giảng dạy tổng số 39 lớp với 2.470 học viên (gồm 4 lớp Cao cấp lý luận chính trị; 18 lớp Trung cấp lý luận chính trị; 17 lớp bồi dưỡng các trình độ: chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng, lãnh đạo quản lý cấp sở, bồi dưỡng cấp ủy cơ sở và giáo dục QPAN đối tượng 2) với 1.095 học viên. Trong năm trường đã tổ chức bế giảng 23 lớp (gồm 2 lớp cao cấp lý luận chính trị, 6 lớp trung cấp, 15 lớp bồi dưỡng). Quá trình giảng dạy trường đã làm tốt công tác phối hợp, quản lý và phục vụ 4 lớp cao cấp lý luận chính trị và 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (Lớp khóa 1 tổ chức tại Trung tâm chính trị huyện Giao Thủy). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới nhà trường sẽ chú trọng nâng cao phẩm chất trình độ, kỹ năng, kiến thức đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,