Nam Trực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

07:10, 26/10/2020

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phòng Văn hóa - Thông tin (huyện Nam Trực) trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động.
Phòng Văn hóa - Thông tin (huyện Nam Trực) trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bám sát các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhiều chủ trương về công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa bằng các văn bản quy định như: Quyết định số 207-QĐ/HU về việc quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 208-QĐ/HU về việc ban hành quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12-12-2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Công tác đánh giá cán bộ được Huyện ủy Nam Trực coi trọng, đổi mới theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều và coi đây là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và là một trong các căn cứ để xem xét thực hiện công tác cán bộ, nhất là việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh. Do đó những năm qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về nhận xét, đánh giá cán bộ, từ đánh giá hàng năm, đánh giá theo nhiệm kỳ và đánh giá khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quá trình nhận xét đánh giá cán bộ gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với kết quả đánh giá đi vào thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Vì vậy, số cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong 3 năm qua, huyện đã cử 19 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 354 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 1 cán bộ đi học, hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; 9 cán bộ đi đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2); 4 cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; cử trên 1.059 lượt cán bộ, công chức cấp xã đi bồi dưỡng kiến thức các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước… Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã làm tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ. Trong đó công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng các bước theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Các trường hợp được bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, giữa xã, với xã và các cơ quan của huyện để thực hiện đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện hợp lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở, 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thực hiện luân chuyển, biệt phái 10 cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, điều động 40 cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, hiệu trưởng, hiệu phó các trường...; thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và hiệp y với ngành dọc của  tỉnh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 129 cán bộ và bổ nhiệm lại 78 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Các cán bộ được luân chuyển, biệt phái đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, tạo nguồn cho nhiệm kỳ tới.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đã từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Theo đó tốc độ tăng về giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 12,01%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm qua ước đạt 6.273 tỷ đồng; giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện đến nay đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với những bước đi chắc chắn, lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương. Năm 2018, huyện Nam Trực đã về đích nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch đề ra. Diện mạo nông thôn mới của huyện Nam Trực có nhiều khởi sắc với nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời cho sản xuất, đời sống nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định; an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Thu Thủy


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com