Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

06:10, 19/10/2020

Ban TVTU vừa ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TU về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng.

Theo Hướng dẫn, các Dự thảo văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm: Dự thảo báo cáo Chính trị tại Ðại hội XIII của Ðảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng và thi hành Ðiều lệ Ðảng nhiệm kỳ Ðại hội XII. Hình thức công bố, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nhân; bản tin của các đoàn thể chính trị - xã hội; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các website; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Ðối tượng lấy ý kiến đóng góp là các tầng lớp nhân dân chưa phải là đảng viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng được tiến hành từ ngày 20-10 đến 2-11-2020. Các hình thức thảo luận, góp ý kiến nhân dân được thực hiện thông qua sinh hoạt thường kỳ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghị tọa đàm. Bên cạnh đó, nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của tỉnh thông qua hệ thống thư, báo. Việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng thực hiện theo Hướng dẫn số 107 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở và mỗi đoàn thể có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi về ngành dọc cấp Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; đồng thời báo cáo Ban TVTU trước ngày 12-11-2020. Ở cấp xã, phường, thị trấn, cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; phân công đầu mối tập hợp ý kiến của nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp gửi ban thường vụ huyện ủy, thành ủy. Ðối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; phân công Ban Tuyên giáo cấp ủy là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân qua thư, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị cấp cơ sở trực thuộc và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban TVTU trước ngày 6-11-2020. Ðối với cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi qua thư trên cơ sở báo cáo của các Ðảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu xây dựng báo cáo tổng hợp của Tỉnh ủy gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13-11-2020 và BCH Trung ương trước ngày 20-11-2020. Báo Nam Ðịnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị; đồng thời tập hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban TVTU trước ngày 12-11-2020./.

Xuân Thu


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com