Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc20:30, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

(Số: 30/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020)

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, 
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định với nội dung như sau:   

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2024. 

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2095/QĐ-TTg ngày 2 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,