Nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, chính quy

07:07, 20/07/2020

Đại tá Trần Quốc Hoàn
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, sáng tạo, nêu gương; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển; xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, chính quy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thường xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về tình hình, nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ biên phòng, trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nam Định thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy Nam Định; Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng. Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác trong đó hoàn thành và vượt 7 chỉ tiêu; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu là công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng NTM, xây dựng nền biên phòng toàn dân, trong đấu tranh phòng chống ma túy, gian lận thương mại. Công tác đấu tranh với tội xâm phạm an ninh quốc gia có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả tốt; phối hợp quản lý các hoạt động trên biển tích cực tham gia phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, tham gia có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục được xây dựng, trưởng thành vững mạnh trên nhiều mặt; hầu hết cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhiều chuyển biến tích cực về chấp hành chế độ sinh hoạt, công tác; chất lượng huấn luyện được nâng lên. 100% đơn vị được xây dựng, đảm bảo doanh trại chính quy, thống nhất, sạch, đẹp; quan hệ phối hợp, hiệp đồng ngày càng gắn bó, chặt chẽ hơn; vị thế, uy tín của BĐBP tỉnh được nâng lên, được địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hàng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp yêu cầu và tình hình đơn vị. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước nâng lên, bảo đảm nguyên tắc, chặt chẽ về quy trình. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh, phê bình với những biểu hiện đơn giản trong chấp hành các quy chế, quy định; kịp thời xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển. Ảnh: Hoàng Tuấn
Cán bộ BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển. Ảnh: Hoàng Tuấn

Từ thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

- Một là cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP Nam Định tập trung quán triệt các quan điểm của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng - an ninh. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển và an ninh trật tự trên địa bàn. Tham mưu thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Hai là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị; đột phá trong công tác huấn luyện; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. Duy trì thành nền nếp các chế độ ngày tuần; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Ba là, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh và trách nhiệm cao cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng các cấp ủy, chi bộ thực sự mẫu mực, tiêu biểu, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thường xuyên sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ trì; tập trung giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng phong cách công tác chính quy, khoa học, hiệu quả./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com