Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
Cập nhật lúc19:33, Chủ Nhật, 19/07/2020 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, trong các ngày 9 và 10-7-2020, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ mười bốn. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Từ số này Báo Nam Định xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp.

(Số: 26/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 2389/VPCP-TCCV ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế sự nghiệp tỉnh Nam Định; Công văn số 1711/BNV-TCBC ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung biên chế sự nghiệp của tỉnh Nam Định năm 2020 và Công văn số 1858/BNV-TCBC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung số lượng người làm việc tại các cơ sở mầm non bán công chuyển sang công lập của tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng, năm 2020 như sau: 

1. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 32.038 người, tăng 4.779 người cho khối giáo dục mầm non.

2. Giáo viên mầm non hợp đồng: 774 chỉ tiêu, giảm 4.779 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,