Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
Cập nhật lúc08:34, Thứ Hai, 30/05/2016 (GMT+7)

Ngày 27-5-2016, LĐLĐ tỉnh và Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NN và PTNT giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh và Sở NN và PTNT tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động CNVCLĐ, nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 26 ngày 5-8-2008 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình hành động của Bộ NN và PTNT và Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nghị quyết số 27 ngày 17-7-2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng và chuyển giao KHKT, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển sản xuất hàng hóa theo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, “Cánh đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”. Động viên CNVCLĐ và các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, trong đó LĐLĐ tỉnh tập trung vận động các cấp công đoàn ủng hộ kinh phí để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thi đua thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Việc ký chương trình phối hợp giữa 2 ngành nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và nông dân trong tỉnh về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới; khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu lao động, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đi đầu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo vì sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,