Nhìn lại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Hải Hậu

07:06, 02/06/2020

Đảng bộ Hải Hậu có đông tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhưng đã sớm hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở ngay từ giữa tháng 5-2020 bảo đảm chất lượng, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay, Đảng bộ Hải Hậu đang nỗ lực chuẩn bị các bước công việc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Hải Hậu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Hải Hưng (Hải Hậu) bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Hải Hưng (Hải Hậu) bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Hải Hậu hiện có 14.636 đảng viên sinh hoạt ở 90 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 31 đảng bộ xã, 3 đảng bộ thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan và 49 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) Hải Hậu đã thành lập 8 tổ công tác nhằm chỉ đạo đại hội ở 90 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Phân công các đồng chí Uỷ viên Ban TVHU phụ trách vùng, khối và các tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban TVHU chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng chuẩn bị đại hội; trực tiếp duyệt nội dung, chương trình đại hội của các tổ chức đảng. Đảng bộ Hải Hậu chọn Đảng bộ thị trấn Cồn, Đảng bộ Công ty Khai thác công trình thủy lợi huyện tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn huyện; chọn Đảng bộ xã Hải Trung và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện tiến hành đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại đại hội. Trong quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, Ban TVHU đặc biệt quan tâm chỉ đạo cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện cùng các văn bản trình đại hội đảm bảo chất lượng; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị nhân sự; giải quyết đơn tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảm bảo bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Đến ngày 12-3-2020, Đảng bộ Hải Hậu đã có 756/756 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu 1.710 đồng chí chi ủy viên; trong đó nữ 423 đồng chí, bằng 24,7%, tăng 11 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; số tham gia mới là 464 đồng chí; độ tuổi bình quân là 48,2 tuổi. Trong số 756 bí thư chi bộ, có 541 đồng chí tái cử, 116 đồng chí là nữ, bằng 15,3%. Song song với việc tổ chức đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đều chuẩn bị tốt các bước công việc tiến tới đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp uỷ coi trọng công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội, phân công tiểu ban văn kiện trực tiếp soạn thảo; ban thường vụ, ban chấp hành thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh. Dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ cơ sở được đồng chí TVHU phụ trách và tổ công tác duyệt trước khi gửi xuống chi bộ để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên. Qua theo dõi, đa số báo cáo chính trị của các tổ chức cơ sở đảng có kết cấu bố cục hợp lý, có tính chiến đấu cao, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân, tiếp thu được định hướng lớn của Ban Chấp hành, Ban TVHU trong quá trình chuẩn bị dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.  Dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đều cơ bản ngắn gọn, thể hiện được những nội dung cơ bản về chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu, là căn cứ để cấp uỷ khoá mới xây dựng kế hoạch, chương trình công tác toàn khoá nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của cấp uỷ các đơn vị đã đánh giá khách quan, trung thực những ưu điểm và nghiêm túc, thẳng thắn nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm, thể hiện tinh thần cầu thị, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII).

 Bên cạnh đó, công tác nhân sự được các cấp ủy cơ sở thực hiện đúng quy trình; từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đến các bước giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới. Các đồng chí được giới thiệu để đại hội bầu vào cấp uỷ khoá mới đều đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được phân công, có tín nhiệm với đảng viên và nhân dân; đảm bảo tính kế thừa, liên tục, có cơ cấu phù hợp, trong đó đã quan tâm đến tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tất cả các đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan đều chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới có số dư để đề cử với đại hội. Đảng uỷ các xã, thị trấn đều biểu quyết số lượng cấp ủy khóa mới ở mỗi đơn vị là 15 đồng chí và ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Thực hiện quy trình nhân sự, các xã, thị trấn đã giới thiệu 578 đồng chí để đại hội lựa chọn bầu 508/510 đồng chí vào cấp uỷ khoá mới, đạt số dư bình quân 13,5%. Toàn huyện đã bầu 694 đồng chí cấp uỷ viên khoá mới; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 19,5% (nhiệm kỳ trước là 15%); tuổi trẻ 18,1% (nhiệm kỳ trước là 12,8%); trình độ văn hoá trung học phổ thông đạt 100% (nhiệm kỳ trước là 97,6%). Về trình độ chuyên môn, trung cấp chiếm 16,2% (nhiệm kỳ trước là 38,1%); cao đẳng, đại học, thạc sĩ đạt bằng 80,1% (nhiệm kỳ trước là 51,5%); trong đó cao đẳng 15 đồng chí, đại học 498 đồng chí, thạc sĩ 44 đồng chí. Về chính trị, trình độ trung cấp chiếm 80,4% (nhiệm kỳ trước là 70,1%); cao cấp, cử nhân chiếm 10,6% (nhiệm kỳ trước là 6,5%). Tất cả đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều chuẩn bị nhân sự bầu ban thường vụ đảng uỷ có số dư 1 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư bình quân khoảng 20%. Trong quá trình chuẩn bị đại hội ở một số đảng bộ có những biểu hiện phức tạp như: Hải An, Hải Sơn, Hải Phú, Hải Cường; hoặc nơi có đơn thư kiến nghị, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội như: Hải Anh, thị trấn Thịnh Long thì ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng uỷ chủ động đề xuất phương án, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Ban TVHU để giải quyết kịp thời. Ở các địa phương có biến động nhân sự lớn như: Hải Vân, Hải Hà, Hải Phong, Hải Xuân, đảng uỷ các xã, thị trấn tích cực, chủ động xây dựng các phương án nhân sự phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu đại biểu được Ban TVHU phân bổ, đại hội đảng bộ xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành bầu cử đoàn đại biểu gồm 260 đại biểu chính thức và bầu 88 đại biểu dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban TVHU và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ cơ sở; công tác tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Hải Hậu đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở đang tạo không khí phấn khởi, tin tưởng thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com