Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

07:06, 29/06/2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban TVTU đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Huyện ủy Nam Trực và bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.
Lãnh đạo Huyện ủy Nam Trực và bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Ngay từ năm 2016, Tỉnh ủy, Ban TVTU đã xây dựng Kế hoạch số 12-KH/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cam kết hàng năm với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Qua đó, Ban TVTU ban hành Quy định số 605-QĐ/TU về “Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đảng bộ huyện, thành phố và đảng uỷ trực thuộc tỉnh”; Quy định số 606-QĐ/TU về “Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 03-QĐi/TU về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở”. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với từng tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban TVTU trực tiếp đánh giá, xếp loại. Từ năm 2016 đến nay, Ban TVTU đã gợi ý kiểm điểm đối với 26 tập thể; Ban Thường vụ Huyện uỷ và tương đương đã gợi ý kiểm điểm đối với 206 tập thể và 89 cá nhân theo phân cấp quản lý có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần giải trình, làm rõ... Nhìn chung, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở những năm qua cơ bản nghiêm túc, chất lượng, đạt yêu cầu đề ra; gắn kiểm điểm với đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm đảm bảo khách quan, sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. So với nhiệm kỳ trước, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất hơn.

Cùng với đó công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vi phạm về kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan chức năng rà soát 39 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh; tăng cường rà soát, kiểm tra các vụ việc thanh tra, các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả từ năm 2016 đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 3.358 tổ chức đảng và 3.949 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.230 tổ chức đảng và 3.514 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện 928 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó có 78 cuộc thanh tra trách nhiệm về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nội dung thanh tra tập trung vào những lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng đất, tài chính, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế… Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 24 tỷ đồng; trong đó đã xử lý thu hồi gần 14 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 4,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6,7 tỷ đồng và nhiều tang vật vi phạm hành chính khác. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 20 vụ án tham nhũng với 99 bị can, trong đó có 1 vụ án tham nhũng thông qua công tác tiếp nhận đơn đó là vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ xã Trực Đạo (Trực Ninh). Hiện đang điều tra các vụ án tham nhũng gồm: “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại các xã Tam Thanh, Thành Lợi (Vụ Bản) và xóm 31, xã Điền Xá (Nam Trực); “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và Trung tâm tin học ngoại ngữ Vinatex.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng. Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên ngại học hoặc thiếu sự tập trung khi học nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Một số cán bộ, đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, có biểu hiện mắc bệnh thành tích, chạy theo khen thưởng, danh hiệu. Trong quá trình công tác, sinh hoạt và trong lối sống, có lúc, có việc, có cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa phát huy cao vai trò trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với công việc được giao. Còn một số cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thi hành kỷ luật. Từ năm 2016 đến nay, có 1.982 trường hợp nhận diện được ở các Đảng bộ: Giao Thủy 94 đồng chí, Xuân Trường 45 đồng chí, Hải Hậu 64 đồng chí; Trực Ninh 481 đồng chí; Nam Trực 751 đồng chí; Nghĩa Hưng 225 đồng chí, Mỹ Lộc 62 đồng chí, Ý Yên 54 đồng chí, Vụ Bản 117 đồng chí và thành phố Nam Định 89 đồng chí. Nhận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc báo cáo, giải trình rõ từng nội dung được gợi ý kiểm điểm; đồng thời, đề ra biện pháp xử lý, giáo dục, uốn nắn; xây dựng kế hoạch cam kết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đến nay, cấp ủy các cấp đã rà soát, đưa 554 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban TVTU và cấp ủy cơ sở, trong gần bốn năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lòng tin của nhân dân vào công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com