Đảng bộ Xuân Trường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong tình hình mới

07:07, 14/07/2020

Những năm qua, Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác cán bộ - Vấn đề then chốt

Đồng chí Đinh Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường cho biết: “Đánh giá cán bộ, công chức là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, vì vậy, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) đã chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đánh giá cán bộ để thực hiện. Hàng năm, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban TVHU chủ động xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên; UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lấy đó là căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ”. Quy trình đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã bám sát theo quy định của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai. Trong đó, kết quả đánh giá phân loại cán bộ năm 2019, đối tượng cán bộ thuộc diện Ban TVHU quản lý có 258/272 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 12/272 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Xuân Trường về công tác cán bộ, đảng viên là người có đạo.
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Xuân Trường về công tác cán bộ, đảng viên là người có đạo.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Xuân Trường luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm (2015-2020) đã mở 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 679 học viên; 5 lớp sơ cấp chính trị cho 322 học viên; 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.424 quần chúng ưu tú; 10 lớp đảng viên mới cho 868 học viên và hàng trăm lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 14.873 lượt học viên các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Xuân Trường đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Quá trình thực hiện, Xuân Trường căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ khi được bổ nhiệm ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) còn phải đảm bảo về tiêu chuẩn chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đối với từng chức danh công tác. Đặc biệt, huyện đã bám sát Quyết định số 275-QĐ/TU ngày 21-12-2016 của Ban TVTU khi bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn phải có số dư, ứng viên xây dựng chương trình hành động và trình bày trước hội nghị Ban TVHU để lựa chọn nhân sự. Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, quy định; nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh theo quy định. Từ đó, đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp hợp lý, sau khi được bổ nhiệm hoặc bố trí công tác mới đã phát huy được năng lực, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển. Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) dao động từ 10,49 đến 11,73%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60 triệu đồng/tháng; tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) 3,14%; giá trị thu nhập trên một hecta canh tác đạt 100 triệu đồng; tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (giá so sánh năm 2010) đạt 13,42%;  Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân 5 năm (giá so sánh năm 2010) đạt 5.878 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 355 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới

Bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong những năm tới, huyện đề ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng toàn diện về kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng và tiến hành theo định kỳ, dân chủ, công khai. Chú trọng việc phát hiện nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng, có khả năng, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình, hăng say công tác. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí, chức danh công việc nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, dày dạn thực tiễn, có bản lĩnh trong xây dựng và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, nhất là đối với việc đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với quy hoạch cán bộ. Rà soát, bổ sung quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh chủ trương ưu tiên tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy có chuyên ngành phù hợp về công tác tại xã, thị trấn; từ đó tạo nguồn cán bộ cho cấp cơ sở và cấp huyện. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Tỉnh ủy và Quy định số 345-QĐ/TU ngày 21-3-2017 của Ban TVTU. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ để đánh giá đúng cán bộ, khen thưởng động viên cán bộ có thành tích xuất sắc, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, thiếu sót của cán bộ và công tác cán bộ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com