Huyện ủy Hải Hậu lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

07:08, 11/08/2020

Tổ chức cơ sở Ðảng có vai trò quan trọng, là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với quần chúng nhân dân. Vì vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020. Vừa qua, Huyện ủy Hải Hậu đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả sau gần 5 năm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm tìm giải pháp tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết số 02-NQ/HU ban hành cuối năm 2015 của Huyện ủy Hải Hậu khẳng định, hầu hết các chi bộ trên địa bàn luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị nòng cột ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Ða số cấp uỷ viên, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số xóm, tổ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, một số chi bộ chưa xây dựng quy chế làm việc, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt. Một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Một số xóm, tổ dân phố nguồn nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo xóm rất khó khăn; một số đảng viên trong độ tuổi lao động có uy tín, có năng lực nhưng khi được chi bộ phân công nhiệm vụ làm bí thư chi bộ, trưởng xóm… thì đùn đẩy, thoái thác.

Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu).
Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu).

Căn cứ mục đích, yêu cầu cụ thể của nghị quyết, các cấp uỷ Ðảng đã tập trung xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình triển khai thực hiện; trong đó xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ ở chi bộ xóm, tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ. Cấp uỷ các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác phát triển Ðảng ở chi bộ thôn xóm, quan tâm cử các đồng chí là trưởng, phó xóm, trưởng phó các chi hội, chi đoàn chưa là đảng viên đi học lớp bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển Ðảng; phân công cấp uỷ, đảng viên phụ trách, chịu trách nhiệm giới thiệu, bồi dưỡng nguồn cán bộ ở đơn vị mình; hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó quan tâm đến đối tượng quần chúng là người trực tiếp lao động sản xuất, xóm trưởng, xóm phó, trưởng, phó các chi hội, chi đoàn, người gốc đạo, chức sắc, chức việc, hội đoàn tôn giáo. Ðối với những chi bộ khó khăn, chưa có đảng viên hoặc ít đảng viên, cấp uỷ phân công đảng viên là cán bộ, công chức xã, thị trấn hoặc đảng viên ở nơi khác về sinh hoạt Ðảng để làm nòng cột phát triển đảng viên, đảm bảo đủ điều kiện để thành lập chi bộ độc lập. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã mở 17 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 1.207 quần chúng ưu tú; trong đó có 216 quần chúng là trưởng, phó xóm, trưởng phó các chi hội, chi đoàn; tổ chức kết nạp được 1.053 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 263 đảng viên, tăng 31% so với chỉ tiêu đại hội (chỉ tiêu đại hội là kết nạp 200 đảng viên). Trong đó, tổng số đảng viên nữ kết nạp là 648, bình quân mỗi năm kết nạp 162 đồng chí, tăng 35% so với năm 2015. Tổng số đảng viên là người có đạo được kết nạp là 129 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 32 đồng chí, tăng 18,5% so với năm 2015. Tổng số đảng viên là người trực tiếp lao động sản xuất kết nạp là 372 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 93 đồng chí, tăng 3,33% so với năm 2015. Tổng số đảng viên là xóm trưởng, xóm phó, trưởng, phó các chi hội, chi đoàn kết nạp là 169 đảng viên, tăng 7,5% so với năm 2015. Ðộ tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp là 29,06 giảm 0,17 tuổi so với năm 2015. Toàn huyện có 510 lượt chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới là người trực tiếp lao động sản xuất. Sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, đã có 298/546 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt tỷ lệ 54,57% (tăng 32 đồng chí so với trước đại hội); có 419/541 Ban công tác Mặt trận do đảng viên làm trưởng ban (tăng 65 đồng chí so với trước đại hội); trong đó có 458 đồng chí là bí thư, 18 đồng chí là phó bí thư, 7 đồng chí là chi uỷ viên. Nhiệm kỳ đại hội 2020-2022, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí đảng viên trẻ, nhiệt tình; những đồng chí trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; phấn đấu thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố. Hiện nay, toàn huyện có 304/546 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Song song với việc tăng số lượng đảng viên, huyện Hải Hậu đã đề ra một số giải pháp mạnh nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp uỷ các xã, thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tập trung, thống nhất của cấp uỷ chi bộ; giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ vào các ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng. Cùng với đó chú trọng nghiên cứu nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt thường kỳ phải đảm bảo các nội dung: Thông tin tình hình, nhiệm vụ, các chủ trương, chính sách mới, văn bản hướng dẫn liên quan, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ tháng, tự phê bình và phê bình; đánh giá công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Từ đó, các chi bộ đã đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt, khắc phục được tình trạng đơn điệu, sơ sài, chủ yếu truyền đạt nội dung văn bản, thiếu phân tích, đánh giá, liên hệ thực tiễn, đảng viên ít bàn bạc, thảo luận, tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Các buổi sinh hoạt chi bộ được đổi mới theo hướng đi vào thực chất những vấn đề khu dân cư quan tâm; định kỳ các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ xã được phân công dự sinh hoạt cùng các chi bộ... Trong Nghị quyết số 02-NQ/HU, Ðảng bộ Hải Hậu phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% số xóm đều có chi bộ độc lập lãnh đạo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ðảng uỷ xã Hải Hưng có 1 chi bộ ghép, Hải Anh có 2 chi bộ ghép phải tăng cường công tác phát triển Ðảng; phân công cấp ủy viên về sinh hoạt Ðảng, đồng thời tạo nòng cột trong việc vận động, phát triển đảng viên tại các chi bộ ghép. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết đã hoàn thành mục tiêu xóa 3 chi bộ ghép tại Ðảng bộ các xã Hải Hưng, Hải Anh, thành lập 5 chi bộ ở các xóm chưa có chi bộ độc lập lãnh đạo. Hiện toàn huyện có 546 chi bộ đạt 100% xóm, tổ dân phố có chi bộ độc lập lãnh đạo.

Với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở huyện Hải Hậu từng bước được nâng cao, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com