Đảng bộ xã Hải Nam lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên

08:08, 10/08/2020

Đảng bộ xã Hải Nam (Hải Hậu) có 521 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 25 chi bộ (trong đó có 20 chi bộ xóm). Nhiệm kỳ 2015-2020 Ðảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Ðạt được kết quả trên, Ðảng ủy xã luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã Hải Nam (Hải Hậu) họp triển khai công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên.
Đảng ủy xã Hải Nam (Hải Hậu) họp triển khai công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên.

Ðảng ủy xã xác định: Công tác xây dựng tổ chức Ðảng, công tác cán bộ là then chốt trong các nhiệm vụ then chốt của Ðảng. Trong đó coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Ðảng. Nhiệm kỳ qua, lấy kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là thước đo đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Ðảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức thực hiện; đặc biệt là 2 Nghị quyết của Huyện ủy khoá XXVI và 7 Ðề án của UBND huyện giai đoạn 2015-2020. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết đạt từ 85-90%. Sau mỗi lần học tập, quán triệt nghị quyết, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt, thảo luận và xây dựng chương trình thực hiện; đảng viên đều nghiêm túc viết thu hoạch, cam kết hành động; trong đó đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của cá nhân. Ðây là cơ sở để chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục và phân loại đảng viên. Công tác xây dựng chương trình, nội dung nghị quyết của Ðảng uỷ nhiệm kỳ qua được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các nghị quyết chuyên đề và nghị quyết hàng tháng được triển khai tới các chi bộ, tổ chức thảo luận và bàn biện pháp triển khai thực hiện. Ðảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể duy trì nghiêm túc chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ðảng ủy xã triển khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, nội dung học tập theo chuyên đề hàng năm, coi đây là một trong những nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ ở xóm giai đoạn 2015-2020. Chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì và giữ vững nền nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 3 hàng tháng. Trong sinh hoạt, đảm bảo các nội dung: Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin tình hình, nhiệm vụ các chủ trương chính sách mới, các văn bản, hướng dẫn liên quan; đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng sau; công tác tự phê bình, phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên; đánh giá công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ðịnh kỳ, các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ dự sinh hoạt cùng chi bộ có ý kiến chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ các xóm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Thường xuyên quan tâm công tác phát triển Ðảng, đặc biệt là trong lực lượng trực tiếp lao động tại địa phương, cán bộ trưởng, phó xóm, ban chấp hành các chi đoàn, chi hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 30 đảng viên mới, vượt 20% so với chỉ tiêu đại hội. 13/20 chi bộ các xóm sản xuất nông nghiệp kết nạp 16 đảng viên mới là người lao động trực tiếp.

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của Ðảng, vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ðảng uỷ xã quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, Ðảng ủy đã cử 4 đồng chí đi học đại học; 3 đồng chí học trung cấp chuyên môn; 8 đồng chí học Trung cấp chính trị, đảm bảo nguồn kế cận và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn quy định.  Công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Ðảng và đảng viên hàng năm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Ðến năm 2019: 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 4/25 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 78,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Sau các kỳ kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên, căn cứ vào nội dung kiểm điểm và đóng góp của tập thể, từng đảng viên đề ra những biện pháp để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, cấp uỷ theo dõi, giúp đỡ và tham gia ý kiến trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Từ đó chất lượng đảng viên được nâng lên qua các năm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng được quan tâm thường xuyên, thực hiện giám sát toàn diện theo chương trình, kế hoạch. Coi trọng việc khắc phục những tồn tại khuyết điểm của tập thể và cá nhân sau khi có thông báo, kết luận kiểm tra. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật.

Với những thành tích đạt được, Ðảng bộ xã Hải Nam nhiều năm liên tục đạt Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng Cờ "Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; chính quyền luôn giữ vững tốp đầu của huyện, được UBND tỉnh tặng Cờ "Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua". MTTQ và các đoàn thể là đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện, của tỉnh. Năm 2018 xã Hải Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 2019, cả 20 xóm của xã được công nhận đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển (nông thôn mới nâng cao); 3 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, Ðảng bộ xã Hải Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm.  Trước hết cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðổi mới phương thức giáo dục, học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, gắn việc nghiên cứu học tập với thảo luận và thực hiện các chương trình hành động. Hai là thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ðảng bộ; không ngừng củng cố tổ chức cơ sở Ðảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ba là phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bốn là thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tự phê bình và phê bình, kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng; kịp thời xử lý các đảng viên vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng. Năm là thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương người tốt, việc tốt. Kịp thời tự phê và phê bình, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên sửa chữa khuyết điểm.

Ðể tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ tới Ðảng bộ Hải Nam tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng ủy cấp trên, trực tiếp là nghị quyết của Huyện ủy; thường xuyên coi trọng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư; Quy định số 1178 của Tỉnh uỷ về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 02 của Huyện ủy khóa XXVI để nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác phát triển Ðảng, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp lao động sản xuất. Phấn đấu hầu hết các trưởng, phó xóm, Ban Chấp hành các chi đoàn, chi hội là đảng viên. Duy trì sinh hoạt định kỳ, quản lý giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ đảng viên. Nội dung sinh hoạt phải chuẩn bị chu đáo, bám sát vào sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và nhiệm vụ thực tế của địa phương. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com