Phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công tác Tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới

07:07, 29/07/2020

Những năm qua, công tác Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những đóng góp của ngành Tuyên giáo tỉnh qua các giai đoạn lịch sử và những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin đồng chí chia sẻ về những đóng góp nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh các giai đoạn lịch sử cách mạng của Ðảng bộ tỉnh?

Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng: Cách đây gần một thế kỷ, ngày 1-8-1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”. Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Ðảng.

Ðối với tỉnh ta, ngành Tuyên giáo ra đời cùng với sự ra đời của Ðảng bộ tỉnh. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, công tác Tuyên giáo của Ðảng bộ tỉnh đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Ðảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để định ra các hình thức tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp.

Ðặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, công tác Tuyên giáo đã có những phương thức hoạt động sáng tạo, hiệu quả, góp phần động viên, cổ vũ toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân cùng với quân, dân cả nước đã chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, công tác Tuyên giáo có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, đội ngũ người làm Tuyên giáo tỉnh luôn tự hào về những đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo trong các chặng đường phát triển. Ðặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống tuyên giáo các cấp đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Ðại hội XII của Ðảng: Ðã tham mưu cho cấp uỷ đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, từng bước đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Toàn ngành đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết từ sớm, sát với thực tế của địa phương, đơn vị; kết hợp truyền đạt nghị quyết trực tiếp tại hội nghị với hình thức truyền hình trực tuyến, trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy và thường trực cấp ủy các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt cao, bình quân từ 85-90%. Trong nhiệm kỳ, toàn ngành đã tích cực tham mưu tổng kết 24 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng về các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc định hướng, cung cấp thông tin, xây dựng tài liệu tuyên truyền được thực hiện sớm, bài bản hơn. Ðặc biệt, toàn ngành đã tham mưu giúp tỉnh tổ chức thành công chuỗi các sự kiện lớn như: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ; 100 năm Ngày sinh Thượng tướng Song Hào... Hiện toàn ngành Tuyên giáo đang tích cực tham mưu triển khai các nhóm công việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, nhất là công tác tham mưu chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Ðại hội, công tác tuyên truyền phục vụ Ðại hội. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phong phú. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 584 gương tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.

Nét nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua là đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ðến nay, các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập Ban Chỉ đạo 35, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp góp phần ngăn chặn thông tin xấu độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các trang Facebook, Fanpage thông tin về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu, huy động lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác; cung cấp, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân được coi trọng, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh và phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu tổ chức khảo sát nông thôn mới xã Hải Thanh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu tổ chức khảo sát nông thôn mới xã Hải Thanh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Toàn tỉnh đã mở 66 lớp, với 5.246 học viên tham gia học tập cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Công tác khoa giáo, lịch sử Ðảng và giáo dục truyền thống cách mạng được tăng cường. Ðến nay, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xuất bản lịch sử đảng bộ đến năm 2000 và 2010; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử truyền thống của ngành; 224/226 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc xuất bản lịch sử của địa phương.

Có được những thành tích trên, hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Ðảng, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh. Với những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn ngành.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động không nhỏ đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới?

Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng: Trong bối cảnh hiện nay, khi thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; các thế lực cơ hội, thù địch triệt để lợi dụng vấn đề Biển Ðông, vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... để thông tin xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn của toàn ngành Tuyên giáo. Với vai trò đi trước - mở đường, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thuyết phục, hiệu quả”, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, gắn hoạt động tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội; xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng vừa tin cậy, vừa thân thiện với cộng đồng mạng để tuyên truyền một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước mắt toàn ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Ðảng các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Ðảng, góp phần vào thành công của Ðại hội; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ động dự báo tình hình, sớm phát hiện các vấn đề, vụ việc có tác động sâu sắc đến diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên giáo. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh với thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có đủ năng lực chuyên môn, vững vàng bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công việc. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức trong toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng là dịp để đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cả nước nói chung và tỉnh nói riêng nhìn lại vai trò, vị trí công tác của mình, tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới toàn diện, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng. Nhân dịp này, thay mặt toàn thể cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ Ðảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những tình cảm, kinh nghiệm cũng như sự quan tâm của các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Ðó chính là nguồn động viên to lớn để những người làm công tác Tuyên giáo hôm nay có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

Xuân Thu (thực hiện)

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com