Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc
Cập nhật lúc07:33, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)

(Số: 31/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 7 năm 2020)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NÐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc nhằm hình thành khu dân cư văn minh hiện đại góp phần điều chỉnh dân cư của khu vực, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng của huyện và của xã.

2. Phạm vi và quy mô đầu tư   

Ðầu tư xây dựng khu dân cư tập trung với diện tích khoảng 2,0ha. Gồm các hạng mục:

- San nền toàn bộ khu dân cư tập trung, độ dốc đảm bảo thoát nước tự chảy.

- Hệ thống giao thông được thiết kế với cao độ thiết kế phù hợp với quy hoạch và thực tế khu vực. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt 7cm.

- Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh, khuôn viên cây xanh, hệ thống đảm bảo giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, cứu hỏa, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện chiếu sáng, tường rào ngăn cách khu nghĩa địa,... được thiết kế đồng bộ.

3. Dự án nhóm: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 29,167 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung.

6. Ðịa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH  
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,