CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN NGHĨA HƯNG LẦN THỨ XXV (NHIỆM KỲ 2020-2025)
Phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật lúc08:03, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

Hà Lan Anh
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Nghĩa Hưng đã tạo ra bước đột phá quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã và đang tạo thế và lực cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020) đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Kinh tế ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện, bền vững, từng bước được cơ cấu lại. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao; thương mại, dịch vụ phát triển khá. Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Một số thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020

* Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt bình quân 9,78%/năm (giá so sánh năm 2010).
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21,13%/năm.
* Giá trị kinh tế bình quân trên một ha canh tác đạt 124 triệu đồng/năm.
* Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng 20,5%; Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm tỉ trọng 79,5%.
* Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn tăng 22%/năm.

* Giải quyết việc làm cho trên 3.850 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt xấp xỉ 70% tổng số lao động.
* Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số.
* Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,25%.

* Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo nhằm tạo dựng môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, phát triển cả về hệ thống, tổ chức, đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh.

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn xây dựng đề án thực hiện, xác định rõ lộ trình, bước đi cụ thể; lựa chọn và triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho phù hợp. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đã huy động được 3.576,955 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh. Nhân dân tự nguyện góp, hiến trên 252ha đất để làm các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi. Các mô hình nhà sạch, vườn, đường kiểu mẫu, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư... được phát động rộng khắp trong toàn huyện, đã tạo diện mạo nông thôn mới "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Trong 5 năm qua, kinh tế của huyện có bước phát triển mới, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt bình quân 9,78%/năm (giá so sánh năm 2010). Thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 50 triệu đồng/người/năm). Giá trị kinh tế bình quân trên một ha canh tác đạt 124 triệu đồng/năm. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất sản phẩm sạch, sản xuất tập trung theo vùng quy hoạch, gắn với ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một số ngành công nghiệp chủ yếu của huyện có tốc độ tăng trưởng khá cao; tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động của địa phương. Thu hút đầu tư vào địa bàn có sự đột phá. Đến nay toàn huyện có 433 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (năm 2015 có 208 doanh nghiệp); tổng nguồn vốn 7.907 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.634 tỷ đồng; thu hút trên 15 nghìn lao động. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển toàn diện, giá trị tăng bình quân 8,9%/năm.

Một góc trung tâm thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng). Ảnh: Viết Dư
Một góc trung tâm thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng). Ảnh: Viết Dư

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được những thành tích mới với 25/26 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 33/33 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 27/33 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 25/26 trường THCS và 5/6 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tập trung chỉ đạo và nâng cao chất lượng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như sau:

Một là: Nắm vững và quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; vận dụng sáng tạo và phù hợp vào điều kiện cụ thể của địa phương; xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Hai là: Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở. Kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu.

Ba là: Chú trọng huy động, khai thác mọi nguồn lực, coi trọng nội lực, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực. Thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn; tạo thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân phát triển. 

Bốn là: Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Thường xuyên đánh giá, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm là: Củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa yêu nước và cách mạng của quê hương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng phát huy truyền thống Anh hùng, giữ vững kỷ cương, tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ; khai thác toàn diện tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển; tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; xây dựng Nghĩa Hưng trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng GD và ĐT, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Các chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới là: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân trên 11,5%/năm. Thu nhập thực tế bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo tổng sản phẩm: Nông, lâm, ngư nghiệp 11%, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại 89%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng bình quân là 2,2%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân là 19,8%/năm. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại tăng bình quân là 9,7%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt 960 tỷ đồng. Đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trên 30% xã, thị trấn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên 90% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh. Trên 80% tổ chức MTTQ, các đoàn thể chính trị đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, chính quyền vững mạnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiên tiến; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đô thị thông minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Huyện xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hai bên tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cầu Thịnh Long, tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua Nghĩa Hưng. Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có vốn lớn, sử dụng công nghệ cao, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp, đô thị, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực của huyện. Tập trung triển khai thực hiện tốt quy hoạch đô thị Rạng Đông và quy hoạch khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông theo hướng tập trung thu hút đầu tư để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; hình thành các tổ hợp đô thị - thương mại - du lịch - dịch vụ chất lượng cao; từng bước hình thành đô thị Rạng Đông và đạt loại IV vào năm 2025.

Phát huy truyền thống và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng vẻ vang của quê hương Anh hùng; kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiều năm qua; chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,