Tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

07:09, 11/09/2020

Đảng bộ tỉnh Nam Định hiện có 15 tổ chức đảng trực thuộc với 925 tổ chức cơ sở đảng; 5.587 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 110.736 đảng viên. Đến ngày 7-8-2020, Nam Định là 1 trong 3 địa phương đầu tiên của vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành 100% đại hội đảng cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo tiền đề vững chắc góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Xuân Thu
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Xuân Thu

Quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã ban hành Quy định số 1230-QĐ/TU ngày 15-9-2019 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15-8-2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 8-11-2019 về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị... để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời sớm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các văn bản có liên quan. Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy kịp thời nghiên cứu, tham mưu ban hành, cụ thể các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban TVTU đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ; thành lập 12 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban TVTU làm tổ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đại hội tại 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh; thành lập đoàn giám sát tiến hành giám sát tại 2 đảng bộ trực thuộc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại 15/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng lộ trình thời gian cụ thể, đảm bảo tiến độ đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-8-2020. Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đại hội điểm, thí điểm chỉ đạo nhân ra diện rộng

Thực hiện kế hoạch của Ban TVTU, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở mỗi cấp; sau đại hội điểm đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về những ưu điểm, hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đảng bộ huyện Ý Yên, đơn vị được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội trong các ngày 10, 11, 12-6-2020. Đảng bộ huyện Hải Hậu, đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đã hoàn thành tổ chức đại hội trong các ngày 17, 18, 19-6-2020.

Nhiệm vụ trọng tâm của đại hội đảng bộ cấp huyện là tập trung thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng liên quan đến tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trong đó, nội dung báo cáo chính trị được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung xây dựng công phu, sát thực tế của địa phương, đơn vị và được quan tâm tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý nhiều lần trước khi trình đại hội. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy khóa cũ có tính chiến đấu cao, nghiêm túc, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đến ngày 7-8-2020, Nam Định là 1 trong 3 địa phương đầu tiên của vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành 100% đại hội đảng cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 là 503 đồng chí, giảm 41 đồng chí (7,54%) so nhiệm kỳ 2015-2020; số cấp ủy viên được bầu tại đại hội là 488 đồng chí (đạt 99,39% số lượng cần bầu); số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 118 đồng chí (24,18%); số cấp ủy viên là nữ đạt 14,75% (72 đồng chí), trong đó có 2 đảng bộ không có cấp ủy viên là nữ gồm Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 16,39% (80 đồng chí); số dư trong danh sách bầu cấp ủy đạt tỷ lệ bình quân là 11,81% so với số lượng cần bầu; số dư trong danh sách bầu ban thường vụ cấp ủy đạt tỷ lệ bình quân là 16,45% so với số lượng cần bầu...

Cùng với việc chuẩn bị tốt nội dung dự thảo nghị quyết đại hội, cấp ủy cấp triệu tập đại hội đã chủ động xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận, quyết định. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là tiền đề để cấp ủy các cấp hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Phòng Tổ chức đảng - đảng viên
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com