Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng

08:02, 05/02/2020

Trong năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, là Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển dụng, bố trí đến đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên cơ sở đó, các huyện ủy: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nam Trực, Giao Thủy đã kịp thời ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ cấp ủy quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đang tập trung tham mưu, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019 ở 52 đầu mối trực thuộc tỉnh, có 21 đơn vị giữ nguyên quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã được phê duyệt năm 2018; có 4 đơn vị rà soát đưa ra ngoài quy hoạch nhưng không bổ sung mới; 27 đơn vị bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp cơ sở, cấp huyện; tiếp tục tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp tỉnh theo Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác quy hoạch được thực hiện công khai, dân chủ ngay từ cơ sở đang góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở quy hoạch, trong năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định luân chuyển, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm mới 20 đồng chí; giới thiệu ứng cử 14 đồng chí; hiệp y nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 21 trường hợp; chỉ định ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc 42 đồng chí; thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Giao Thủy, Hải Hậu. Thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương; trong đó đã tiến hành luân chuyển, điều động cán bộ tỉnh về giữ các chức danh bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND tại 100% số huyện, thành phố; đảm nhiệm phó chủ tịch UBND tại 2/10 huyện, thành phố. Công tác luân chuyển được thực hiện tốt nhằm góp phần đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn; đồng thời chuẩn bị một bước công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời điểm này, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII từ tỉnh đến cơ sở theo tinh thần Công văn số 48 của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII và Kế hoạch số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung tổng kết đánh giá việc phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc của Đảng trong 3 nhiệm kỳ gần đây; tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tham mưu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com