Phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
Cập nhật lúc07:49, Thứ Tư, 12/06/2013 (GMT+7)

Kính thưa các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ!
Thưa các đồng chí!

Sau buổi sáng làm việc với tinh thần nghiêm túc, hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh đã hoàn thành các nội dung đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của tỉnh, tôi xin phát biểu một số ý kiến.

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” ra đời là văn kiện quan trọng có tính chiến lược của Đảng về văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Những quan điểm định hướng của Nghị quyết mở ra một thời kỳ mới cho sự nghiệp văn hoá Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của văn hoá, trong 15 năm qua, từ khi Nghị quyết Trung ương 5 ban hành, các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng như trong báo cáo tổng kết tại hội nghị đã nêu. Nổi bật là:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) với tinh thần nghiêm túc, chủ động, luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; vận dụng linh hoạt, sát hợp với thực tế địa phương, đảm bảo tính thống nhất theo kế hoạch đề ra, từ bước tổ chức quán triệt học tập, đến xác định nội dung, giải pháp và tổ chức chỉ đạo triển khai theo tinh thần nghị quyết Trung ương. Tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể, các nhiệm vụ cấp bách và các nhóm giải pháp lớn mà Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) đã đề ra. Trong chỉ đạo đã chú ý công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, do đó, đã thu được một số kết quả bước đầu có ý nghĩa thiết thực.

Chúng ta vui mừng thấy rằng sau 15 năm phấn đấu, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng để duy trì, phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá; các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và quê hương Nam Định; tạo nên động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, cộng đồng hoà thuận, thôn xóm, tổ dân phố bình yên, gia đình hạnh phúc. Các truyền thống văn hoá nổi bật của quê hương được bồi đắp và phát huy như: ngành GD và ĐT của tỉnh 18 năm liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Huyện Hải Hậu 33 năm liên tục là đơn vị điển hình văn hoá cấp huyện toàn quốc…

Trong thực hiện Nghị quyết đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị tổng kết hôm nay, Tỉnh uỷ đã biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện Nghị quyết. Đây là những điểm sáng trong đời sống văn hoá của tỉnh. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, xin nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình.

Thưa các đồng chí!

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết:

1. Nhận thức về văn hoá của một số cấp uỷ, chính quyền (nhất là ở cơ sở) chưa thật toàn diện, chưa thấy vai trò, nền tảng, động lực của văn hoá trong tiến trình CNH-HĐH đất nước, nên chưa có định hướng lãnh đạo rõ ràng, thiếu những giải pháp chỉ đạo cụ thể và thiết thực.

2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nhìn chung phát triển chưa đồng đều. Công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thực sự được quan tâm.

3. Công tác xã hội hoá chưa hiệu quả, ngân sách của tỉnh và các địa phương còn khó khăn, nên việc đầu tư kinh phí cho lĩnh vực văn hoá chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, hệ thống cơ sở, thiết chế hoạt động văn hoá, nhất là ở cơ sở còn hạn chế.

Kính thưa các đồng chí!

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định: Để đạt được các mục tiêu phát triển của tỉnh giai đoạn 2010-2015 cần phải coi trọng và phát huy nội lực văn hoá, giáo dục của tỉnh; phát triển kinh tế hài hoà, gắn kết với phát triển văn hoá xã hội, chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân; tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc và quê hương Nam Định; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trong thời gian tới, đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo tổng kết. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin gợi ý những vấn đề các đồng chí nghiên cứu tập trung thực hiện tiếp như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tri số 03/TT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 681/QĐ-UBND, ngày 10-3-2005 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy chế, quy ước, tiêu chuẩn nếp sống văn hóa… Xác định nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong nội dung chương trình công tác hằng tháng, hằng quý và cả năm của từng cấp, từng ngành, đoàn thể cần gắn kết với nhiệm vụ văn hóa.

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của các cấp, các ngành. Bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm đưa Nghị quyết thực sự vào thực tiễn cuộc sống. Cần gắn kết việc thực Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm an ninh, quốc phòng; với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ giữa các cấp, ngành và các tổ chức có liên quan. Tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, phát triển, nhân rộng kịp thời cách làm hay, các mô hình, điển hình tiên tiến.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện "quy chế dân chủ" ở cơ sở. Chú trọng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa, làng xã có quy ước, quy chế về nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường quản lý các lễ hội trên cơ sở các quy định của Nhà nước và quy chế, quy ước của địa phương, chống mê tín dị đoan, tiêu cực xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc xây dựng và thực hiện đời sống văn hóa.

4. Tăng cường công tác "xã hội hóa" về văn hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho văn hóa. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo cho văn hóa phát triển toàn diện, bền vững. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở. Có chính sách cụ thể nhằm tạo nên phong trào lao động sáng tạo trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn của các văn nghệ sĩ, trí thức. Các cơ quan chức năng về văn hóa - nghệ thuật chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong sáng tác, biểu diễn.

Thưa các đồng chí !

Với truyền thống văn hiến tốt đẹp của quê hương Nam Định và giá trị nhân văn của con người Nam Định, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện hơn nữa, góp phần xứng đáng vào nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
Xin cảm ơn.

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,