Phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ

07:06, 06/06/2013

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TU của Tỉnh uỷ Nam Định “Về việc thành lập trường Đảng tỉnh”, ngày 9-6-1956, trường Đảng tỉnh Nam Định (tiền thân của Trường Chính trị Trường Chinh) chính thức được thành lập tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Từ đó tới nay, với nhiều lần thay đổi tên gọi song nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của nhà trường vẫn là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh. Trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, nhà trường đã tổ chức, quản lý, phục vụ và đào tạo, bồi dưỡng cho tỉnh hàng vạn cán bộ đạt trình độ cử nhân, cao cấp, đại học, trung cấp, sơ cấp. Chỉ tính riêng từ năm tái lập tỉnh Nam Định (1997) đến nay, nhà trường đã tổ chức, quản lý và đào tạo được 216 lớp với 17.197 học viên, trong đó: cử nhân chính trị 5 lớp với 358 học viên; cao cấp 7 lớp với 819 học viên; đại học chuyên ngành 7 lớp với 544 học viên; trung cấp các loại 158 lớp với 11.764 học viên; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 39 lớp với 3.712 học viên. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng tại trường đã được trang bị có hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực tư duy và tổ chức thực tiễn; đủ sức đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường thường xuyên bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các thời kỳ cách mạng. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với phương châm “Lý luận liên hệ với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội”. Trong những năm qua, nhà trường đã tổ chức nghiên cứu thành công 4 đề tài khoa học cấp tỉnh và hiện đang triển khai 1 đề tài; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, quản lý có trình độ ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, có lập trường quan điểm chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao. Từ chỗ đội ngũ giảng viên chủ yếu là trình độ trung cấp, đến nay nhà trường đã có đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Trong tổng số 44 giảng viên, 100% có trình độ đại học, trong đó: Nghiên cứu sinh có 3 đồng chí; Thạc sỹ 15 đồng chí đã tốt nghiệp, 4 đồng chí đang theo học; cử nhân cao cấp lý luận chính trị 28 đồng chí. Đây chính là nguồn nhân lực quan trọng quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Với những thành tích đã đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh họp triển khai kế hoạch công tác. Ảnh: Việt Thắng
Lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh họp triển khai kế hoạch công tác. Ảnh: Việt Thắng

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, với vị trí là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các loại chương trình khác theo yêu cầu của tỉnh, nhiệm vụ đặt ra cho nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có những nội dung mới tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 6-8-2007 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII “Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ 2007-2015 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 25-7-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từ 2011-2015 và những năm tiếp theo” cùng các nghị quyết, văn bản khác của Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong giảng dạy và học tập phát huy tính tích cực của người học, tăng cường trao đổi, đối thoại; bám sát thực tiễn của các ngành, các địa phương và cơ sở trong tỉnh để xây dựng chương trình và phương pháp giảng dạy phù hợp, coi trọng trang bị cho người học khả năng tư duy sáng tạo hướng vào các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Tăng cường hơn nữa việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt phương châm “Lý luận liên hệ với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội”, có kế hoạch liên kết với các ngành, địa phương trong tỉnh để xây dựng chương trình, đề án nghiên cứu phù hợp.

Thứ ba: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đồng thời có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên của trường. Phấn đấu đến năm 2015 có 2/3 tổng số giảng viên có trình độ thạc sỹ và có 1 đến 3 tiến sỹ chuyên ngành. Coi trọng việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ; có kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ lựa chọn những cán bộ lãnh đạo, quản lý đã qua cơ sở có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm bổ sung vào đội ngũ giảng viên của nhà trường, nhằm từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư: Thường xuyên làm tốt công tác quản sinh, động viên học viên tranh thủ tối đa thời gian để học tập, nghiên cứu, trao đổi, biến quá trình đào tạo thành
quá trình tự đào tạo; chú trọng rèn luyện về mọi mặt để khi ra trường có bước trưởng thành rõ rệt, thật sự là những cán bộ lãnh đạo, quản lý có kiến thức, có phương pháp tư duy khoa học và gương mẫu về mọi mặt, xứng đáng là công bộc của nhân dân.

Thứ năm: Có kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ của nhà trường. Trước mắt nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện có; đồng thời trang bị và hiện đại hoá một số khâu phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập.

Những đóng góp trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 57 năm qua của nhà trường cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp./.

Phạm Thị Thanh Thủy
TUV, Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com