Huyện ủy Hải Hậu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

08:01, 28/01/2021

Trong những năm qua, Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nông thôn mới xã Hải Minh (Hải Hậu).  Bài và ảnh: Thu Thủy
Nông thôn mới xã Hải Minh (Hải Hậu).

Huyện ủy Hải Hậu đã tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy các cấp luôn chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, Huyện ủy Hải Hậu tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Đảng bộ huyện cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm hàng năm và đột xuất. Qua kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm của mình, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục... Qua đó đã góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm chỉ đạo, cải tiến đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể; kết hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã đi vào những lĩnh vực, những nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, những vụ việc bức xúc, nổi cộm. Trong 5 năm qua, các cấp ủy trong toàn huyện đã tiến hành kiểm tra 790 lượt tổ chức đảng và 149 lượt đảng viên; giám sát 202 lượt tổ chức đảng và 118 lượt đảng viên. Các tổ chức đảng trong toàn huyện đã thi hành kỷ luật 301 đảng viên, trong đó khiển trách 234 trường hợp, cảnh cáo 50 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 15 trường hợp; thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 9 tổ chức đảng, cảnh cáo 4 tổ chức đảng... Cùng với nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...; tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, các phong trào: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Đồng thời, tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, xây dựng NTM kiểu mẫu do huyện phát động...

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã được Đảng bộ huyện Hải Hậu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của công tác dân vận, MTTQ, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy đã góp phần tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 19,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; luôn giữ vững đơn vị điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hải Hậu là một trong 5 huyện NTM đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM. Từ thành quả đó, huyện Hải Hậu tiếp tục được chọn là 1 trong 4 huyện điểm của cả nước xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu cấp huyện. Đến nay, 546/546 xóm, tổ dân phố đều đạt NTM bền vững và phát triển; 2 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 3 xã và 100 xóm cơ bản đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 18/19 tiêu chí, trong đó 18 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí, 15 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trên nền tảng vững chắc của những kết quả đạt được trong 5 năm qua huyện Hải Hậu sẽ tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com