Công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở huyện Vụ Bản

07:06, 21/06/2016

Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban TVTU về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Huyện ủy Vụ Bản đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hiện tại báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đảng viên thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh đọc Báo Nam Định.
Đảng viên thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh đọc Báo Nam Định.

Để đẩy mạnh công tác phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi và tham mưu cho Huyện ủy đôn đốc việc đặt báo của cơ sở và hướng dẫn các cấp ủy Đảng cơ sở triển khai việc mua, sử dụng, quản lý báo, tạp chí của Đảng. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện khảo sát tình hình mua báo và tạp chí của Đảng ở cơ sở; đồng thời phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban TVTU. Trong đó đối với các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và UBND huyện phải có Báo Nhân Dân, Báo Nam Định, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, HĐND, UBND, MTTQ, đoàn thể các xã, thị trấn phải có ít nhất hai loại báo gồm: Báo Nhân Dân, Báo Nam Định và các chi bộ tổ dân phố, thôn, xóm đều có Báo Nhân Dân, Báo Nam Định. Do đó, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các Chi bộ, Đảng bộ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện được duy trì thường xuyên; số lượng phát hành báo Đảng, nhất là Báo Nam Định, Báo Nhân Dân được giữ ở mức ổn định. Để những thông tin thời sự trên báo, tạp chí của Đảng đến với cán bộ, đảng viên kịp thời, huyện chỉ đạo Bưu điện huyện đổi mới công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Giám đốc Bưu điện huyện cho biết: Hằng ngày, cứ khoảng 10 giờ 30 phút sáng là Báo Nam Định và các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng được chuyển đến các bưu cục trên địa bàn huyện; sau đó được phân loại và chuyển đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để các ấn phẩm đến tay bạn đọc vào thời điểm sớm nhất trong ngày. Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp uỷ Đảng quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Nhiều Đảng bộ đã duy trì tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc báo 30 phút đầu giờ trong các ngày làm việc như: Đảng bộ Ban CHQS huyện, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện…

Nhiều tổ chức, cơ sở Đảng đã tổ chức tốt việc đọc, làm theo báo chí của Đảng và định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Trần Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh cho biết: Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Đảng ủy xã đã đặt mua thường xuyên 2 cuốn tạp chí xây dựng Đảng gồm: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng; 25 số Báo Nam Định, 25 số Báo Nhân Dân cấp phát cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 20 chi bộ thôn, xóm. Thực hiện quy chế sử dụng báo chí và thông tin nội bộ đã được Đảng ủy, HĐND xã ban hành, hằng ngày, bí thư chi bộ các thôn, xóm có trách nhiệm đọc, tổng hợp thông tin từ Báo Nhân Dân, Báo Nam Định và Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, của huyện để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong đó, ngoài các thông tin thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế, các đảng viên của các chi bộ còn được cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời được tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của các địa phương... Đồng chí Phạm Văn Tiến, Bí thư Chi bộ 4, xóm Tiền, xã Liên Minh cho biết: “Báo Nam Định hiện nay có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị và đời sống xã hội diễn ra trong tỉnh, trong nước và quốc tế, qua đó giúp bạn đọc ở nông thôn đã hiểu thêm tình hình đất nước và thế giới. Đặc biệt, Báo Nam Định đã có nhiều bài viết đánh giá, phân tích nêu lên những bài học hay, kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương trong tỉnh, qua đó đã giúp chi bộ rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Cùng với tăng cường chỉ đạo mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc phát hành, quản lý có chất lượng, hiệu quả Bản tin Thông báo nội bộ của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Bản tin được phát hành tới bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm, trưởng các đoàn thể cơ sở đến cấp ủy viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã. Bản tin được sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng, góp phần tuyên truyền kịp thời các sự kiện nổi bật, kết quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hệ thống chính trị, các văn bản chính sách mới của huyện, đồng thời nêu rõ những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ trong tháng tới. Nhờ đó, Bản tin Thông báo nội bộ của huyện đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin cho các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn huyện đặt mua gần 2.000 số Báo Nam Định, Báo Nhân Dân và trên 100 cuốn tạp chí của Đảng… Việc duy trì mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đều đặn trong nhiều năm qua của các cấp ủy Đảng ở Vụ Bản đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mua, đọc báo Đảng; quan tâm mở rộng địa bàn, đối tượng cấp phát báo, tạp chí của Đảng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhằm đưa báo, tạp chí của Đảng đến với công chúng, làm cho báo, tạp chí của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com