Kho bạc Nhà nước Nam Định tập trung hoàn thành tiến độ báo cáo tài chính Nhà nước
Cập nhật lúc08:22, Thứ Năm, 02/04/2020 (GMT+7)

Năm 2020 là năm thứ hai Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định triển khai lập báo cáo tài chính Nhà nước (TCNN). Đây được coi là bước đột phá góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của nền TCNN, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế. Hiện nay, toàn hệ thống KBNN nói chung và KBNN Nam Định nói riêng đã và đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ lập báo cáo TCNN năm 2019 đã đề ra.

Cán bộ KBNN Nam Định kiểm tra số liệu tổng hợp báo cáo tài chính Nhà nước trên hệ thống Tổng kế toán Nhà nước.
Cán bộ KBNN Nam Định kiểm tra số liệu tổng hợp báo cáo tài chính Nhà nước trên hệ thống Tổng kế toán Nhà nước.

Theo quy định hiện hành, báo cáo TCNN tỉnh sẽ tổng hợp thông tin tài chính của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế, các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực Nhà nước, 6 tổ chức chính trị - xã hội và thông tin TCNN khác trên phạm vi toàn tỉnh. Các số liệu trên báo cáo TCNN tỉnh Nam Định được tổng hợp từ báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính của các huyện; Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Thuế Nam Định (số liệu thu và phải thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế trên địa bàn tỉnh); Số liệu vay nợ của tỉnh được tổng hợp từ KBNN Nam Định và số liệu vay của tỉnh do Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cung cấp; Số liệu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của tỉnh quản lý do Sở Tài chính Nam Định cung cấp và một số số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước do KBNN Nam Định tổng hợp từ hệ thống thông tin quản lý ngân sách (TABMIS). Như vậy, báo cáo TCNN tỉnh Nam Định bao gồm 4 báo cáo chính: Báo cáo tình hình TCNN tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động TCNN tỉnh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh; Thuyết minh báo cáo TCNN tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kế toán Nhà nước - Kế toán trưởng KBNN Nam Định cho biết: “Năm 2018 là năm đầu tiên KBNN Nam Định lập báo cáo TCNN tỉnh. Đây là một nội dung nghiệp vụ mới, rất nhiều khó khăn vướng mắc và với khối lượng, yêu cầu công việc hết sức nặng nề, phức tạp bởi liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh vực khác nhau; đối tượng lập báo cáo đa dạng, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, chưa sát với thực tế, gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý, đơn vị dự toán trong việc lập và tổng hợp, phân tích số liệu TCNN. Một số nội dung, số liệu được tổng hợp từ các cơ quan đơn vị còn chưa đầy đủ, nhất là các số liệu về tài sản cố định (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tài sản vô hình…) cần phải liên tục cập nhật, điều chỉnh. Bên cạnh đó, phạm vi nội dung của báo cáo TCNN rất rộng, chế độ kế toán được áp dụng cho từng loại hình các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính có những điểm khác nhau… Nguồn số liệu thông tin tài chính để lập báo cáo TCNN (hoặc Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện) phần lớn phụ thuộc từ các đơn vị bên ngoài (chỉ có thông tin về thu chi ngân sách được tổng hợp từ hệ thống TABMIS). Do đó, các đơn vị KBNN gặp nhiều khó khăn trong việc phân tích, tìm hiểu báo cáo của đơn vị, hỗ trợ các đơn vị lập và tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin tài chính cũng như trong việc tổng hợp, lập báo cáo TCNN. Sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc triển khai lập và báo cáo TCNN chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức và trình độ chuyên môn của cán bộ kế toán đặc biệt là đơn vị xã, phường chưa cao, còn hạn chế về nghiệp vụ. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được giao, lãnh đạo KBNN Nam Định đã chỉ đạo phòng Kế toán Nhà nước và KBNN huyện bố trí lãnh đạo và công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ Tổng kế toán Nhà nước. Hệ thống KBNN Nam Định đã cơ bản hoàn thiện công tác kiện toàn bộ máy kế toán sẵn sàng cho việc thực hiện chức năng Tổng kế toán Nhà nước ở địa phương. Cùng với đó, KBNN Nam Định cử cán bộ công chức KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện - đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo TCNN tham gia các lớp đào tạo, tập huấn. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp các cán bộ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tổng hợp báo cáo TCNN, nắm bắt thông tin, quy trình thực hiện, đảm bảo việc triển khai lập báo cáo TCNN tại đơn vị để kịp thời cung cấp thông tin tài chính cho KBNN đạt hiệu quả cao nhất; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện lập và báo cáo cung cấp thông tin tài chính trên Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng Kế toán Nhà nước. Các đơn vị KBNN tỉnh, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác lập báo cáo TCNN để tranh thủ sự ủng hộ cũng như sự chia sẻ về các khó khăn trong quá trình lập báo cáo TCNN của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, địa phương. Để hoàn thành lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2018 và báo cáo TCNN tỉnh năm 2018, KBNN Nam Định đã chủ động, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin khẩn trương hoàn thiện, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN đồng cấp; phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về KBNN để có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, để triển khai thành công nhiệm vụ này, KBNN Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị KBNN huyện tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn lập báo cáo TCNN và báo cáo kịp thời với UBND tỉnh về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác lập báo cáo TCNN trên địa bàn… Qua đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị dự toán, các Ban quản lý, cơ quan Thuế, Tài chính đã cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo TCNN về KBNN Nam Định (đạt tỷ lệ 100% các đơn vị thuộc đối tượng phải cung cấp thông tin lập báo cáo TCNN), đảm bảo đúng thời gian quy định. Nhờ vậy báo cáo tình hình TCNN năm 2018 đã được KBNN Nam Định tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nam Định, hoàn thành đúng tiến độ đề ra theo quy định. 

Để đảm bảo hoàn thành công tác lập báo cáo TCNN 2019, thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh và các đơn vị có liên quan; KBNN Nam Định đang tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, đôn đốc sát sao các đơn vị, phấn đấu đảm bảo 100% các đơn vị gửi nộp báo cáo TCNN về KBNN kịp thời, chính xác. Việc hoàn thành báo cáo TCNN năm 2019 sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách quản lý tài chính công, tiến đến một nền tài chính ngày càng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,