Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

08:11, 04/11/2020

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đăng trên Báo Nam Định, Công ty chúng tôi rất phấn khởi với kết quả toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược. Đặc biệt, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chúng tôi nhận thấy Dự thảo báo cáo đánh giá đầy đủ, sát thực tiễn kết quả huy động nguồn lực thực hiện chiến lược đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hướng tới mục tiêu tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển; quy mô, thực lực của nền kinh tế không ngừng nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Với tổng vốn đầu tư gần 15 triệu tỷ đồng (tương đương 682 tỷ USD) giai đoạn 2011-2020 cả nước đã tập trung đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị lớn, các khu, cụm công nghiệp, công trình trình thuỷ lợi, thương mại giáo dục, y tế, nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo, an ninh, quốc phòng... Năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng được nâng lên đáng kể, là điều kiện tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đất nước, tiếp tục tạo động lực cho phát triển và thu hút các nguồn lực ngoài Nhà nước.

Hiện nay, nước ta đang thực hiện quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng (hạ tầng năng lượng, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, hạ tầng văn hoá, xã hội...) còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chất lượng chưa cao, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tính riêng kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tính kết nối giữa các loại hình vận tải chưa cao; mới tập trung đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực đường bộ, chưa quan tâm đúng mức đến đường sắt, đường thuỷ. Vì vậy, Công ty chúng tôi cũng như nhân dân đều rất tin tưởng, vui mừng khi Đảng và Nhà nước xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược cần thực hiện trong 10 năm tới. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã nhấn mạnh những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện là: ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng và địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước tăng cường chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất trong nhận thức, triển khai hành động hiệu quả, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ thống. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng trước đây./.

                                    Đỗ Quang Chiến
 (Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong - Ý Yên)

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com