Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc17:48, Thứ Tư, 02/09/2020 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, ngày 31-8-2020, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2020) tổ chức kỳ họp thứ mười lăm. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Từ số này Báo Nam Định xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp.

(Số: 35/NQ-HĐND ngày 31-8-2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung “danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 02 công trình, dự án, tổng diện tích 0,50ha, gồm: 0,50ha đất trồng lúa. (Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm được đăng trên baonamdinh.com.vn).

Điều 2. Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 07 công trình, dự án, tổng diện tích 12,11ha, gồm: 12,03ha đất nông nghiệp (trong đó có 11,97ha đất trồng lúa); 0,08ha đất phi nông nghiệp. (Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm được đăng trên baonamdinh.com.vn).

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,