Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Dự thảo Báo cáo Chính trị cần cụ thể những mục tiêu, giải pháp đột phá theo các lĩnh vực, ngành
Cập nhật lúc19:11, Thứ Năm, 27/08/2020 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 2-3-2020 của Ban TVTU về việc “Thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đảng bộ các cấp”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, (nhiệm kỳ 2020-2025) trên tinh thần xây dựng, khách quan, bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, đúng tiến độ đề ra. Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi với nhiều hình thức phù hợp để nhận được nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên góp ý, như: đóng góp ý kiến trực tiếp thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội; qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm… Nhìn chung, cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh nhất trí cao với Dự thảo Văn kiện.

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, đa số các ý kiến đều khẳng định Dự thảo Báo cáo Chính trị có bố cục chặt chẽ, có tính tổng kết, khái quát cao, kết hợp thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phản ánh khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Đối với nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, các ý kiến cho rằng thời gian tới các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (với đoàn viên, thanh niên là giáo dục lý tưởng cách mạng). Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị; chú trọng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, cần nghiêm túc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi. Với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các khâu trọng tâm, đột phá của 5 năm (2020-2025) được đề ra trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, đoàn viên thanh niên bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới có nhiều đột phá của tỉnh. Tuy nhiên, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần bổ sung cụ thể những mục tiêu, các khâu đột phá theo các lĩnh vực, ngành…, để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức Đoàn cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên để tuổi trẻ tỉnh nhà có nhiều cơ hội đóng góp, cống hiến trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Nguyễn Hồng Khanh
(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn)

 

,
,
.
,
,
,
,