Phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện Nam Trực ngày càng phát triển

08:07, 12/07/2020

Khúc Mạnh Kiên
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Trực

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nam Trực đã kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Những kết quả đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với khí thế mới và quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Nam Trực đã có bước phát triển ổn định và bền vững; 10/10 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch đề ra 1,5 năm; đến năm 2018 100% xã, thị trấn của huyện Nam Trực được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời cho sản xuất, đời sống nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang được triển khai hiệu quả; giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì; mạng lưới y tế thường xuyên được quan tâm đầu tư về mọi mặt, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được phát huy. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo các cấp ủy gắn với phát huy tính chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với nhiều giải pháp cụ thể, chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có trên 84% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; đã cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và nghị quyết của HĐND thành chương trình, kế hoạch để thực hiện. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Với sự nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách và sự năng động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp, Đảng bộ, quân và dân huyện Nam Trực đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020: Tốc độ tăng về giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2020 đạt 12,01% (vượt kế hoạch đề ra). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực trong đó: Công nghiệp - xây dựng: 67,84%; dịch vụ: 21,16%; nông nghiệp 11%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 130 triệu đồng. Công nghiệp - xây dựng có tốc độ phát triển khá, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,7%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm ước đạt 6.273 tỷ đồng; năm 2020, ước đạt là 8.198 tỷ đồng tăng 2,01 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 70 triệu đồng/năm. Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, có thêm 5 doanh nghiệp đầu tư mới với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, thu hút khoảng 2.500 lao động. Trong 5 năm, thành lập mới 610 cơ sở sản xuất công nghiệp, nâng tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn là 3.576 cơ sở. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Sự nghiệp văn hóa - giáo dục có những bước phát triển: tỷ lệ thôn, xóm, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 93% và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2020 đạt 88,3% (vượt kế hoạch đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Một góc thị trấn Nam Giang (Nam Trực).  Ảnh: Viết Dư
Một góc thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Ảnh: Viết Dư

Với chủ đề: “Nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030, 100% các xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao và 50% xã, thị trấn đạt nông thôn mới kiểu mẫu”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nhân dân được thụ hưởng từ thành quả xây dựng nông thôn mới. Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đảm bảo nông nghiệp và thủy sản 9%, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 91%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 2-2,5%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 15-16%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 8-9%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 25%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 95%.

Để đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nam Trực tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; 

Hai là: Tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển bền vững; 

Ba là: Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và các cụm công nghiệp; 

Bốn là: Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về đất đai; 

Năm là: Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung vào 2 khâu đột phá là: Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển công nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất… để có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Với nền tảng từ những thành tựu và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là động lực để tạo sức bật, niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Trực bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025), góp phần xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu mạnh và phát triển./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com