Đảng bộ huyện Vụ Bản xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Cập nhật lúc07:41, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)

Vụ Bản là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, huyện đã ban hành nhiều chủ trương và đạt được kết quả tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

Đảng bộ huyện Vụ Bản có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 18 Đảng bộ xã, thị trấn, 5 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 36 chi bộ trực thuộc. Toàn huyện có 48 cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý, quyết định, bao gồm: 11 cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể, 12 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp thuộc khối UBND huyện, 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc huyện và xã, thị trấn là 559 người (trong đó, các cơ quan huyện có 172 người; cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có 387 người). 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương, huyện Vụ Bản được tỉnh chọn làm điểm áp dụng các mô hình hợp nhất, thu gọn, tinh giản đầu mối hàng loạt cơ quan, tổ chức. Để sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) đã xây dựng kế hoạch số 28-KH/HU, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản, lộ trình thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; giao Ban TVHU trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 9-3-2018 của Tỉnh ủy Nam Định, ngày 18-5-2018, Ban TVHU đã ban hành kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 18; ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 19 đồng chí, thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm 9 đồng chí xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện; hằng tuần tổ tổng hợp tình hình tiến độ triển khai báo cáo Thường trực Huyện ủy. Theo đó, năm 2018, huyện đã tiến hành sáp nhập một số cơ quan như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phòng Nội vụ huyện; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện; sáp nhập Trung tâm y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vụ Bản cho biết, việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị có tác động đến con người, tổ chức, bộ máy và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vì vậy, Ban TVHU luôn xác định quá trình thực hiện phải thận trọng, công khai và minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao... đảm bảo sự thông suốt về tư tưởng, tránh mất đoàn kết trong nội bộ. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí nhân sự phải căn cứ tình hình thực tế, tính chất công việc và năng lực, sở trường công tác... kết hợp với làm công tác tư tưởng để sắp xếp vị trí, công việc cho phù hợp. Thuận lợi nhất của Vụ Bản là khi tiến hành xây dựng đề án để sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, công tác nhân sự cũng có nhiều điểm thuận lợi. Đó là đối với nhân sự chánh văn phòng của 2 cơ quan Văn phòng huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND, khi triển khai có một đồng chí đến tuổi nghỉ chế độ theo quy định. Hoặc đối với 2 cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ, do đồng chí cán bộ Phòng Nội vụ vào thời điểm hợp nhất chưa đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy Nam Định về công tác cán bộ. Còn đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng có thuận lợi do đồng chí giám đốc trung tâm đến tuổi nghỉ hưu. Đối với trường hợp dôi dư cấp phó, dôi dư biên chế, huyện thực hiện việc giữ nguyên số lượng lao động của các cơ quan như hiện tại, nếu thừa sẽ có lộ trình điều động, sắp xếp, bố trí cho hợp lý. Hiện tại, các cơ quan được hợp nhất, sáp nhập trên địa bàn huyện không bị dôi dư biên chế so với định biên và biên chế do đề án xây dựng; chỉ dôi dư về cấp phó theo quy định của tỉnh, huyện sẽ bố trí sắp xếp, không thực hiện đột ngột gây xáo trộn. Ban TVHU cũng chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tích cực tham mưu, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, nhất là việc sắp xếp cán bộ để triển khai thực hiện. Qua đánh giá, rà soát, thực tế trên địa bàn huyện, khối quản lý Nhà nước được giao biên chế năm 2018 là 81 biên chế, nhưng thực tế mới có 76 người; khối đơn vị sự nghiệp được giao 60 biên chế, thực tế có 50 người; khối Đảng, đoàn thể được giao 60 biên chế, thực tế mới có 43 người. Do vậy, áp lực về dôi dư nhân sự trong quá trình sắp xếp không bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện nay, việc sáp nhập một số cơ quan đã được tiến hành và đi vào hoạt động ổn định. Theo đó, huyện đã sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện về Trung tâm Y tế huyện từ 1-1-2018; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện từ ngày 1-1-2018; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; 2 cơ quan Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện từ 12-7-2018; sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy từ 1-8-2018.

Thực tế đã khẳng định việc sáp nhập sắp xếp bộ máy tổ chức đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy, trong đó trong quý IV-2018, huyện sẽ tiến hành sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện (hiện đang tiến hành thông qua Ban TVHU, trình tỉnh phê duyệt). Năm 2019 xây dựng đề án với chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; hợp nhất Đài Phát thanh huyện về Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao; chuyển Trung tâm phát triển CCN thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên; xây dựng đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn các xã, thị trấn đối với các địa phương có từ 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS công lập trở lên, đảm bảo mỗi địa phương chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS trong hệ thống công lập; xây dựng đề án sáp nhập trường tiểu học và THCS đối với trường có dưới 10 lớp theo hướng liên cấp trong một xã, thị trấn (thời gian thực hiện trong sau năm 2021)./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,