Nghị quyết Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất...
Cập nhật lúc08:33, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 73/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29-11-2013;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 9-1-2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nam Định; Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19-10-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 23-11-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ một số công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16-12-2015; Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016: 

Bao gồm 14 công trình, dự án, với tổng diện tích 27,10ha, trong đó: 23,54ha đất nông nghiệp (đất trồng lúa 21,54ha); 3,56ha đất phi nông nghiệp.

Lý do hủy bỏ: Có 13 dự án của các hộ gia đình, cá nhân nay xin chuyển thành công ty và 1 dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do có thay đổi hướng tuyến trên địa bàn huyện Ý Yên.

Điều 2. Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018, gồm 312 công trình, dự án, tổng diện tích 634,22ha, trong đó có: 576,54ha đất nông nghiệp (có 538,82ha đất trồng lúa); 57,34ha đất phi nông nghiệp và 0,34ha đất chưa sử dụng.

Điều 3. Phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 gồm: 221 công trình, dự án, tổng diện tích 180,20ha, trong đó có: 173,45ha đất nông nghiệp (trong đó có 169,88ha đất trồng lúa); 6,75ha đất phi nông nghiệp.   

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát cụ thể đối với từng dự án trong các danh mục dự án trên để thực hiện chủ trương bố trí các cơ sở sản xuất vào các cụm công nghiệp; không phê duyệt chủ trương đầu tư và không cho thuê đất đối với các dự án mà chủ đầu tư hiện đang có dự án vi phạm pháp luật về đất đai hoặc để lãng phí đất; thẩm định nhu cầu sử dụng đất của từng dự án đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, sử dụng đất đúng mục đích được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, hủy bỏ, bổ sung công trình, dự án trong danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 7-12-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,