Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2018
Cập nhật lúc07:58, Thứ Tư, 27/12/2017 (GMT+7)

(Số: 71/NQ-HĐND ngày 7-12-2017)

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25-6-2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18-6-2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23-3-2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018;

 

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 30-11-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018 và Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 24-11-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định là 12.113.991 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 11.497.591 triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 4.300.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 315.000 triệu đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 7.813.991 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Nam Định là 11.390.691 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi là 6.428.878 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 4.961.813 triệu đồng

3. Bội thu ngân sách địa phương là 106.900 triệu đồng.

4. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình quản lý điều hành chi ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; trong đó cần phải tiết kiệm chi thường xuyên giành vốn cho chi đầu tư phát triển. Khi cần điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

Điều 2. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 7-12-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,