Thông tri về việc tổ chức kỷ niệm 25 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3-3-1989 - 3-3-2014) và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2014)

08:06, 10/06/2013

Ngày 5-6-2013, Tỉnh uỷ Nam Định đã ra Thông tri số 12-TT/TU về việc tổ chức kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3-3-1989 - 3-3-2014) và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2014). Nội dung như sau:

Phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, ngày 22-2-1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 3-3 hằng năm là “Ngày Biên phòng”, ngày 17-6-2003 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Biên giới quốc gia, xác định ngày 3-3 hằng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Sau 25 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong tỉnh về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực sâu rộng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” thể hiện sự quan tâm chăm lo xây dựng khu vực biên giới biển và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Năm 2014 kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3-3-1989 - 3-3-2014), 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2014) và 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Nam Định (25-4-1959 - 25-4-2014).

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển Tổ quốc nói chung và vùng biển trên địa bàn tỉnh nói riêng, về truyền thống và những đóng góp của Bộ đội Biên phòng trong 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần yêu nước, cảnh giác cách mạng, ý thức tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương Nam Định ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”: Chủ động quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển, gắn công tác biên phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường xây dựng thế trận phòng thủ, kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng - An ninh, nhất là vùng biển. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào kết nghĩa giữa các địa phương, các ngành, đơn vị với Bộ đội Biên phòng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Đồng thời tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh của từng địa phương.

3. Tổ chức tổng kết 25 năm ngày “Biên phòng toàn dân” gắn với tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào quần chúng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” 5 năm (2009-2014) từ cơ sở đến cấp tỉnh. Qua tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời lựa chọn khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

4. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổng kết và tổ chức tốt các hoạt động tiến tới kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” và 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng hiệu quả, thiết thực.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hưng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com