Xuân Trường triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Cập nhật lúc08:17, Thứ Tư, 04/03/2020 (GMT+7)

UBND huyện Xuân Trường vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị của đơn vị theo đúng quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ; riêng các trường học thực hiện theo quy định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị và phải hoàn thành trong quý I năm 2020; chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công... theo quy định của pháp luật. Chủ động báo cáo, cập nhật tình hình, chỉnh lý thông tin tài sản của đơn vị về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để đăng ký, chỉnh lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công (khi có biến động).

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác kiểm tra phải được thực hiện từ khai giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát cộng đồng./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,